Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

АСД-05 96

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000670805

BG412, Софийска опера и балет, бул. „Дондуков“ №30, За: инж. Николай Аръчков, България 1000, София, Тел.: 02 8006205, E-mail: office@operasofia.bg, Факс: 02 9877998

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.operasofia.bg..

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.operasofia.bg/za-nas/profil-na-kupuvacha..


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

55000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изработка, доставка, монтаж и демонтаж на метална конструкция от модули, тип „контейнери“.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

44619000, 45223110, 50514000

Описание:

Други видове контейнери
Монтажни работи на метални конструкции
Услуги по ремонт и поддържане на метални контейнери


Срок за получаване на офертите

10/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Изискванията към офертите, необходимите документи и условия за подготовката им, са подробно разписани в обявата за обществена поръчка и одобрените от Възложителя образци, публично оповестени и достъпни на профила на купувача на Възложителя на адрес: http://www.operasofia.bg/za-nas/profil-na-kupuvacha. 2. Оферти за участие в обществената поръчка, изготвени съгласно образците и изискванията на възложителя, могат да се представят в деловодството на Софийска опера и балет, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ №30, лично, или от упълномощен от Участника представител, по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба на горепосочения адрес, всеки работен ден между 8:30 ч. и 17:00 ч., най-късно до 17:00 ч. на 10.05.2016 г. 3. Отварянето на офертите, подадени за участие в обществената поръчка ще се проведе от 11:00 ч. на 11.05.2016 г., в административната сграда на Софийска опера и балет, на адрес: гр. София, бул. „Дондуков“ №30. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители.

Дата на изпращане на настоящата информация

28/04/2016  (дд/мм/гггг)