Версия за печат

BG-гр. Шумен

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

28.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 201617412

BG333, Североизточно държавно предприятие ДП Шумен, ул. Петра №1, За: Атанаска Кръстева; Динко Илчев, България 9700, гр. Шумен, Тел.: 054 833123, E-mail: office@dpshumen.bg, Факс: 054 833123

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.dpshumen.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://op.dpshumen.bg/obyva-gsm-15.04.2016.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Избор на оператор за срок до една година считано от датата на сключване на договор за предоставяне за нуждите на Централно управление на „СИДП“ ДП – гр Шумен ул."Петра"- №1 и неговите териториални поделения „ДГС/ДЛС” мобилни телефонни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа, по стандарт GSM и UMTS, с национално покритие, включващи приблизително 789 броя SIM-карти, както и допълнителни доставки и услуги, свързани с тази дейност“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

64200000, 64220000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Далекосъобщителни услуги, без услуги по пренос на данни и съобщения


Срок за получаване на офертите

10/05/2016 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Документацията по обявената процедура е публикувана в досието на поръчката в профила на възложителя Отваряне и разгеждане на офертите на 11.05.2016г от 11,00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

28/04/2016  (дд/мм/гггг)