Версия за печат

BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

16.00-65

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000193250

BG313, Община Козлодуй, ул. Христо Ботев № 13, За: Ирена Кирилова-Попова, директор Дирекция Национални програми, международни проекти и обществени поръчки, България 3320, Козлодуй, Тел.: 0973 85865, E-mail: igkirilova-popova@kozloduy.bg, Факс: 0973 80183

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.kozloduy.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://profilnakupuvacha.com/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%B9%20-%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%8.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Изготвяне на работен проект за реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Козлодуй, област Враца”

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

71240000

Описание:

Архитектурни и инженерни услуги по изготвяне на планове и чертежи


Срок за получаване на офертите

05/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА
Идентификация на проекта
Програма за развитие на селските райони - 2014-2020

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 09.05.2016 г. от 11:00 часа

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2016  (дд/мм/гггг)