BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ОП-02-17

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 129009105

BG411, Авиоотряд 28, Летище София, За: Румяна Янкова- Иванова, България 1540, София, Тел.: 02 9425035, E-mail: avio28@avio28.com, Факс: 02 9459201

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://avio28.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://avio28.com/page7.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на кетъринг (доставка на хранителни продукти в готов за консумация вид), алкохолни напитки, безалкохолни напитки и консумативи за бордния бюфет на въздухоплавателните средства (ВС) на Авиоотряд 28 за 2016г./2017г.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15300000, 15980000, 39221110, 39221120

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
Месо и месни продукти
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Минерални води и безалкохолни напитки
Домакински съдове
Чаши


Срок за получаване на офертите

10/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация и техническа спецификация са достъпни в "Профила на купувача" на адрес: http://avio28.com/page7.html

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2016  (дд/мм/гггг)