Версия за печат

BG-Мъглиж

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

12-01-5

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000817867

BG344, Община Мъглиж, пл. Трети март №32, За: Зорница Светославова, България 6180, Мъглиж, Тел.: 04321 2120, E-mail: ob_maglizh@mail.bg, Факс: 04321 2255

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.maglizh.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://maglizh.bg/page/obiava_za_obshtestvena_porachka_s_predmet_na_porachkata_izpalnenie_na_energoefektivni_merki_s_garant-780-1.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

170073 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на обществената поръчка е "Изпълнение на енергоефективни мерки с гарантиран резултат на Информационен център към „Общинска администрация“, гр. Мъглиж". Изпълнението на настоящата обществена поръчка ще се извърши съобразно, дейностите, предвидени в утвърдената и одобрена количествено-стойностна сметка за обекта, приложена в техническата спецификация, неразделна част от документацията на обявата. Обследваният обект представлява самостоятелна част от административната сграда на Община Мъглиж. Старото предназначение на обекта е било част от общинската администрация, който през последните няколко години не се експлоатира. Конструкцията на обекта е масивна, изпълнена с тухлена зидария с решетъчни тухли и носещи стоманобетонови колони и плочи. Дограмата е метална единична. Подът е върху неотопляем подземен етаж. Покривът е „топъл” плосък, без топлоизолация, с покритие от битумна хидроизолация. Подходът към обекта е от югозапад. През последните няколко години зоната не се експлоатира по предназначение и режимът на обитаване е неопределен. В зоната няма монтирани и изградени системи за осигуряване на микроклимата. Всички комуникации и инсталации, които са останали са силно амортизирани, а на места дори такива липсват.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000

Описание:

Строителни и монтажни работи


Срок за получаване на офертите

12/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Финансирането на обекта и извършването на съответните енергоспестяващи мерки се осигурява от и за сметка на Изпълнителя със собствени средства или чрез инвестиционен кредит от финансова институция, включително Фонд „Енергийна Ефективност и възобновяеми източници“ или аналогични такива. Избраният за изпълнител на договора, трябва да осигури инвестицията за реализиране на предмета на договора и да представи доказателства за осигуреното финансиране. Лихвеният процент по погасителния план на инвестицията не трябва да надвишава 7 %. Възложителят се задължава да изплати направената инвестиция за период от не по-малко от 60 месеца. Техническият и финансов риск от непостигане на гарантирания резултат по договора са за сметка на Изпълнителя. Участници, които предложат погасителен план с по-малко от 60 месечни вноски ще бъдат отстранявани от процедурата. Финансовият, технически и търговски риск за изпълнението е изцяло за Изпълнителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2016  (дд/мм/гггг)