Версия за печат

BG-Вълчедръм

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ПО-08-44

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000320648

BG312, Община Вълчедръм, ул. България № 18-20, За: Иван Бонов, България 3560, Вълчедръм, Тел.: 09744-2290, E-mail: vdrmkmet@yahoo.com, Факс: 09744-3406

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.valchedram.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://valchedram.com/currentNews-658-obschestvena_porychka_po.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

18000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на дезинсекция против комари на територията на общ. Вълчедръм, обл. Монтана.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90670000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места


Срок за получаване на офертите

05/05/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2016  (дд/мм/гггг)