Версия за печат

BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

ЗОП-О-119

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

27.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106513772

BG313, АЕЦ Козлодуй ЕАД, Площадка АЕЦ Козлодуй, За: Лора Лазарова, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 76598, E-mail: lvlazarova@npp.bg, Факс: 0973 76007

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.kznpp.org.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.kznpp.org/index.php?lang=bg&p=actuality&p1=communally_orders&id=2955.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

46292 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Изготвяне на дизайнерски проекти, изработване и доставка на рекламни материали за нуждите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

22462000, 18331000, 18441000, 30192121, 39221120, 18937100, 30234600, 18936000

Описание:

Рекламни печатни материали
Тениски
Шапки
Химикалки
Чаши
Торбички, използвани за амбалаж
Флашпамети
Чанти от текстилни материали


Срок за получаване на офертите

09/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 10.05.2016г. в 11:30 часа в Управление "Търговско", "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Дата на изпращане на настоящата информация

27/04/2016  (дд/мм/гггг)