BG-Козлодуй

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

26.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 106588180

BG313, ВЕЦ Козлодуй ЕАД, гр.Козлодуй, площадка АЕЦ, За: Таня Пенкева - юрисконсулт, България 3321, Козлодуй, Тел.: 0973 73907, E-mail: wpp_kozloduy@abv.bg, Факс: 0973 76641

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://hppkozloduy.com/bg/%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d0%be/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://hppkozloduy.com/bg/%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8A%D1%87%D0%BA%D0%B8-%D0%B2%D1%8A%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%87%D1%80%D0.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

59000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ежемесечно отпечатване и предоставяне на ваучери за храна, прадназначени за работещите във "ВЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

12/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Отварянето на офертите ще се извърши на 13.05.2016г. от 10:00 часа, в стая 101, етаж 1, сграда на Управление "Инвестиции" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/04/2016  (дд/мм/гггг)