Версия за печат

BG-Момчилград

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

РД-19-260

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

25.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000235984

BG425, Община Момчилград, ул. 26 - декември №12, За: Мехмед Мехмед, България 6800, Момчилград, Тел.: 03631 7853, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.momchilgrad.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-pokani/343-dostavka-na-upotrebyavana-smetosabirashta-kola-za-nuzhdite-na-obshtina-momchilgrad.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

65000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на употребявана сметосъбираща кола за нуждите на Община Момчилград "

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34144511

Описание:

Сметосъбирачни камиони


Срок за получаване на офертите

04/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация и техническа спецификация са достъпни в "Профила на купувача" на адрес: http://www.momchilgrad.bg/bg/publichni-pokani/343-dostavka-na-upotrebyavana-smetosabirashta-kola-za-nuzhdite-na-obshtina-momchilgrad.html

Дата на изпращане на настоящата информация

25/04/2016  (дд/мм/гггг)