Версия за печат

BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

0001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 113012360

BG414, Топлофикация-Перник АД, кв. Мошино, За: Вера Сергиева, България 2303, Перник, Тел.: 076 658313, E-mail: office@toplo-pernik.com, Факс: 076 588008

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.toplo-pernik.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.toplo-pernik.bg/PublicOrders.aspx.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

51000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Застраховане имуществото на “Топлофикация-Перник”АД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

66515200

Описание:

Застраховка "Щети на имущество"


Срок за получаване на офертите

28/04/2016 , 13:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

22/04/2016  (дд/мм/гггг)