Версия за печат

BG-СОФИЯ

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

20.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000666760

BG411, ЦДГ №93 СЛАВЕЙЧЕ, гр. София, ул.Капитан Тодор Ночев №30, сградата на 93 ЦДГ Славейче, За: Катя Цолова, България 1407, СОФИЯ, Тел.: 02 8623049, E-mail: cdg_93@abv.bg, Факс: 00 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.cdg93.bg/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.cdg93.bg/documents_pk.php.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 93 ЦДГ СЛАВЕЙЧЕ - РАЙОН “ЛОЗЕНЕЦ” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000, 15620000, 15800000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти
Нишесте и нишестени продукти
Различни хранителни продукти


Срок за получаване на офертите

03/05/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи са качени в профил на купувача на интернет страницата на ЦДГ №93 Славейче: http://www.cdg93.bg/

Дата на изпращане на настоящата информация

20/04/2016  (дд/мм/гггг)