Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

001

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 115517517

BG421, МБАЛ Свети Пантелеймон-Пловдив ЕООД, бул.Никола Вапцаров № 9, За: Доц. Д-р Петко Недев, д.м.; Георги Василев - юрисконсулт, България 4004, Пловдив, Тел.: 032 603981, E-mail: office@mbal2pv.com, Факс: 032 603981

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.mbal2pv.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.mbal2pv.com/publics.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

57500 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Сервизно обслужване и ремонт на наличната медицинска апаратура и техника на МБАЛ „Свети Пантелеймон – Пловдив“ ЕООД

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50421000

Описание:

Услуги по ремонт и поддържане на медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

26/04/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Цялата документация и техническа спецификация са достъпни в "Профила на купувача" на адрес: http://www.mbal2pv.com/publics

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2016  (дд/мм/гггг)