Версия за печат

BG-ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

88

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

19.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 104525651

BG321, „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО УЛ. БУЗЛУДЖА № 1, За: Димитър Ангелов 0878600892, България 5000, ВЕЛИКО ТЪРНОВО, Тел.: 062 621883, E-mail: cpzvt_fin@abv.bg, Факс: 062 623796

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://tcentarpzvt.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://tcentarpzvt.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

38340 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Периодична доставка на ваучери за храна за персонала на „ЦПЗ-В.Търново“ ЕООД по Наредба № 7 на база заявки от възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

30199770

Описание:

Купони за храна


Срок за получаване на офертите

10/05/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Доставката на ваучерите за храна се осъществява по предварителни месечни заявки, в които е посочен броят на ваучерите по съответните им номинални стойности. Ваучерите за храна да бъдат отпечатани съобразно всички изисквания на Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МФ и МТСП – да съдържат всички реквизити, включително изискуемите способи за защита. Доставката на ваучерите да се извършва в срок до 5 работни дни от датата на заплащането. Пратките с поръчаните ваучери да бъдат опаковани в защитени пликове и предоставяни единствено на определеното и упълномощено от Възложителя лице при подписване на договора, като оператора гарантира сигурността и и сроковете на доставка. Отпечатаните ваучери за храна да могат да се ползват чрез обекти по чл. 2, ал.2 от Наредбата, като участниците в процедурата представят списък-декларация, че имат сключени договори с минимум 6 /шест/ търговски вериги /хипермаркети/и други супермаркети и магазини- минимум 10 броя, на територията на град В.Търново. Под търговска верига да се разбира верига, която има национално или регионално покритие на територията на страната като например: Метро,Билла, Кауфланд, Лидл, СВА, Стиви , и други. Като доказателство да се представи Списък-декларация на търговските обекти. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл. 54, ал 1 от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя.

Дата на изпращане на настоящата информация

19/04/2016  (дд/мм/гггг)