Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОПНомер на обявата

1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

18.04.2016 г. 


Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000666319

BG411, ОДЗ №37 Вълшебство, гр. София, ул.Белмекен №1, За: Гергана Петрова, България 1618, София, Тел.: 02 8554119, E-mail: odz37@abv.bg, Факс: 00 0000000

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://odz37.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://odz37.com/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

70000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА 37 ОДЗ ВЪЛШЕБСТВО - РАЙОН “ВИТОША” - СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15100000, 15200000, 15300000, 15500000, 15600000

Описание:

Месо и месни продукти
Риба и други водни животни, преработени и консервирани
Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
Млечни продукти
Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти


Срок за получаване на офертите

25/04/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Всички документи са качени в профила на купувача но ОДЗ №37 Вълшебство на интернета адрес: http://odz37.com/

Дата на изпращане на настоящата информация

18/04/2016  (дд/мм/гггг)