Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Район Красна поляна на Столична община, гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

79200 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по поддръжка на канализационната мрежа на територията на район Красна поляна - Столична община. В дейностите са включени отстраняването на аварий и профилактика на канализационната мрежа в квартал Факултета, която не се обслужва от фирма Софийска вода ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90640000

Описание:

Услуги, свързани с почистване и източване на канавки


Срок за получаване на офертите

15/03/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие на сайта на СО-Район „Красна поляна”, www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача”, или да я получат в деловодството ет. 1 на адрес: гр.София, "Освобождение“ № 25, СО - „Район "Красна поляна” всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа. Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице поискало това, като му я изпрати за негова сметка след получаване на писмено искане. Поддаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа. Отварянето на офертите ще се извърши на 16.03.2016г от 10:00 часа в сградата на районната администрация на район Красна поляна, стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Приложения: Публична покана; Документация за участие, образци на документи с проект на договор; Ценово предложение, Заповед на Кмета на район Красна поляна по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

07/03/2016  (дд/мм/гггг)