Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП




Възложител

Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна , ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

22467 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по доставка и монтаж на кухненско оборудване за 75 ОУ "Тодор Каблешков".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39171000, 39711100

Описание:

Витрини (стъклени)
Хладилници и фризери


Срок за получаване на офертите

03/02/2016 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА

Друга информация

Допълнителна информация! Възложителят не изисква от участниците внасяне на гаранция за участие и/или изпълнение на поръчката. Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на електронната страница на район "Красна поляна" с адрес: www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача” с адрес: http://www.krasnapoliana.com. Документацията за участие може да бъде получена на деловодството на район "Красна поляна", всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа за периода от 25.01.2016г до 03.02.2016г. или изпратена на адреса на участник за негова сметка при направено писмено искане за това. . Подаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа за периода от 25.01.2016г до 03.02.2016г. Отварянето на офертите ще се извърши на 04.02.2016г от 10:00 часа в сградата на район "Красна поляна", стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Средставта за изпълнение на поръчката са осигурени по предварително дефиниран проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" по Програма BG 06 "Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Договор № РД 03-15/21.01.2015г, сключен между Министерство на образованието и науката и район "Красна поляна" на Столична община. Приложения: 1. Образец на АОП за публична покана; 2.Документация за участие; 3 Образци на документи с проект на договор за доставка; 4. Ценово предложение; Заповед на Кмета на район по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, Сканиран технически проект, част: Технология-Приложение №13.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/01/2016  (дд/мм/гггг)