Версия за печат

BG-гр.Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Център за спешна медицинска помощ- Търговище, ул.Петлешков № 27, За: Милена Тошева - Гл. мед. сестра, РБългария 7700, гр.Търговище, Тел.: 0601 63971, E-mail: csmptarg@elnics.com

Място/места за контакт: Сградата на ЦСМП- Търговище, ул.Петлешков № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp- targovishte.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp- targovishte.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

“Сервизно обслужване и ремонт на МПС - санитарни автомобили на ЦСМП-Търговище за срок от една календарна година". Санитарните автомобили, подлежащи на сервизно обслужване и ремонт са съгласно списък на Възложителя.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

50000000

Описание:

Услуги по ремонт и поддръжка


Срок за получаване на офертите

22/01/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Неразделна част от публичната покана са следните документи, публикувани на профила на купувача на ЦСМП-Търговище на следния адрес:www.csmp- targovishte.com. Приложения: 1. Тех. спецификация,2. Указания към участниците и Образци от №1 до № 8 3. Списък на санитарните автомобили в ЦСМП-Търговище, подлежащи на текущ ремонт и поддръжка. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.01.2016г. в 10.00 часа в сградата на Център за спешна медицинска помощ-Търговище, гр.Търговище, ул."Петлешков" № 27, при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП. Цялата документация ще бъде качена на профила на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/01/2016  (дд/мм/гггг)