Версия за печат

BG-Ракитово

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП




Възложител

ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ АНГЕЛ УЗУНОВ, ул. „Парка“, За: Георги Христов Янушев, България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2003, E-mail: vuirakitovo@abv.bg, Република България 4640, Ракитово, Тел.: 03542 2003, E-mail: vuirakitovo@abv.bg, Факс: 03542 2003

Място/места за контакт: ул. Парка

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.vuirakitovo.eu.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.vuirakitovo.eu/index.php/sample-sites.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Обект на поръчката е ДОСТАВКА с наименование “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат “АНГЕЛ УЗУНОВ” “ , като Изпълнителят ще изпълнява описаното в КОЛИЧЕСТВЕНАТА ТАБЛИЦА ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е неразделна част от ТОМ II - КНИГА II - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. Кратко описание на Обществената поръчка: “Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на възпитателно училище-интернат “АНГЕЛ УЗУНОВ” “, и обхваща следното: І - Хляб и тестени изделия - (1. Хляб “Добруджа” в бр.; 2. Хляб УС в бр.; 3. Закуски в бр.); ІІ - Пакетирани продукти - (1. Олио в литър; 2. Захар в кг.; 3. Сол в кг.; 4. Бял боб в кг; 5. Оцет в бутилка; 6. Нишесте в бр.; 7. Вафли шоколадови в бр.; 8. Маслини в кг.; 9. Суха паста в бр.; 10. Брашно УС в кг.; 11. Юфка в бр.; 12. Кроасани в бр.; 13. Ориз в кг.; 14. Леща в кг.); ІІІ - Замразени продукти – (1. Пиле бут в кг.; 2. Грах в бр.; 3. Кайма в кг; 4. Риба Пангасиус в кг.; 5. Татарско кюфте в бр.; 6. Кюфте 60 гр. в бр.; 7. Кебапче 60 гр. в бр.); ІV – Консерви – (1. Зелен Фасул в бр.; 2. Домати в бр.; 3. Лютеница в бр.; 4. Гювеч в бр.; 5. Конфитюр в бр.); V - Млечни продукти – (1. Сирене деликатес в кг.; 2. Кисело мляко БДС в бр.; 3. Сирене краве в бр.); VІ – Подправки – (1. Сода бикарбонат в бр.; 2. Червен пипер в бр.; 3. Черен пипер в бр.; 4. Бахар в бр.; 5. Канела в бр.; 6. Джоджен сух в бр.; 7. Чубрица в бр.; 8. Пикантина в бр.; 9. Дафинов лист в бр.; 10. Кимион млян в бр.; 11. Бакполувер в бр.); VІІ - Пресни плодове и зеленчуци – (1. Кромид лук в кг.; 2. Чесън в кг.; 3. Картофи в кг.; 4. Зеле в кг.; 5. Моркови в кг.; 6. Гъби в кг.; 7. Ябълки в кг.); VІІІ - Малотрайни продукти – (1. Наденица в кг.; 2. Яйца в бр.; 3. Салам- хамбург. ,телешки, камчия – 300гр. в бр.; 4. Кренвирши в кг.)

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15850000, 15411200, 15411210, 15831000, 15872400, 03212000, 15871110, 15620000, 03222400, 15612100, 15811300, 03211300, 03212211, 15896000, 15897200, 15500000, 15872200, 15331100, 03142500, 15131230

Описание:

Тестени изделия
Олио за готвене
Олио за пържене
Захар
Сол
Картофи и сухи бобови култури
Оцет или равностоен на него
Нишесте и нишестени продукти
Маслини
Пшеничено брашно
Кроасани
Ориз
Леща
Дълбоко замразени продукти
Консервирани хранителни продукти
Млечни продукти
Подправки
Зеленчуци, пресни или замразени
Птичи яйца
Салам


Срок за получаване на офертите

15/01/2016 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публичната част по отваряне на офертите, ще се проведе на 18.01.2016г. от 09:00 часа в сградата на ВЪЗПИТАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ-ИНТЕРНАТ “АНГЕЛ УЗУНОВ” Офертата следва да бъде представена в запечатан, непрозрачен плик, върху който да бъдат изписани наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефони и лице за контакти, наименование на предмета на поръчката и следното съдържание: т.1 ОБРАЗЕЦ№1 – Офертата; т.2 ОБРАЗЕЦ№2 – Административни сведения; т.3 ОБРАЗЕЦ№3 – Декларация за Единен идентификационен код в която се посочва единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ И/ИЛИ друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката; т.4 копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият т.5 ОБРАЗЕЦ№4 – Декларация за запознаване и приемане условията на обществената поръчка и действащото законодателство; т.6 ОБРАЗЕЦ№5 – Декларация за запознаване и приемане на условията в проекта на договора и техническите спецификации т.7 ОБРАЗЕЦ№6 – Декларация за използването или не използването на подизпълнител/и т.8 ОБРАЗЕЦ№7 – Декларация за съгласие от подизпълнител т.9 ОБРАЗЕЦ№8 – Декларация за съгласие за предоставяне на ресурс т.10 Доказателство за извършена доставка/услуга удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или участникът следва да посочи публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка/услуга. т.11 ОБРАЗЕЦ№9 – Списък за изпълнени услуги/доставки еднакви или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка т.12 ОБРАЗЕЦ№10 – Техническо Предложение за изпълнение на поръчката т.13 ОБРАЗЕЦ№11 – Ценово предложение Всички документи в офертите на участниците, които не са на български език, се представят и в превод. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание: т.1 „Вярно с оригинала“; т.2 името и фамилията на лицето, заверило документа; т.3 датата, на която е извършил заверката; т.4 собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката. Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с превод на български. Преводът на документите, които са идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на поръчката трябва да е официален превод

Дата на изпращане на настоящата информация

05/01/2016  (дд/мм/гггг)