Версия за печат

BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

ЦСМП-Търговище, град Търговище, ул. Петлешков № 27, За: Маргарита Керева - управител, склад, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63971, E-mail: csmptarg@elnics.com, Факс: 0601 63971

Място/места за контакт: град Търговище, ул. Петлешков № 27

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.csmp-targovishte.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-targovishte.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

31000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на лекарствени продукти, медицински консумативи и дезинфектанти за нуждите на Център за спешна медицинска помощ - Търговище, по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: " Доставка на лекарствени продукти";Обособена позиция № 2- " Доставка на медицински консумативи" ; Обособена позиция № 3- "Доставка на дезинфектанти".

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33690000, 24000000, 33140000

Описание:

Разни медикаменти
Химически продукти
Медицински консумативи


Срок за получаване на офертите

13/10/2015 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Приложенията към настоящата публична покана са публикувани на профила на купувача www.csmp-targovishte.com, посочен също по- горе/. Офертите се получават всеки работен ден от 8:30 часа до 16:00 часа на адрес град Търговище, ул." Петлешков" № 27. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на 14.10.2015 г. от 10:00 часа. на адрес град Търговище, ул." Петлешков" № 27

Дата на изпращане на настоящата информация

30/09/2015  (дд/мм/гггг)