Версия за печат

BG-Сандански

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Трето ОУ Христо Ботев гр.Сандански, ул.Малашевска №4, За: Камелия Янева; Румен Сидеров, Република България 2800, Сандански, Тел.: 0746 32338; 0885 395765, E-mail: 3ousansanski@dir.bg

Място/места за контакт: Трето ОУ Христо Ботев

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.3ousandanski.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.3ousandanski.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

27800 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на закуски за учениците от 1-ви до 4-ти клас при Трето ОУ "Христо Ботев" гр.Сандански през учебната 2015/2016 година по обособена позиция "Доставка на тестени закуски с пълнеж"

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

15000000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти


Срок за получаване на офертите

24/09/2015 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Публичната покана и документите към нея са налични на сайта на Трето ОУ "Христо Ботев" , гр.Сандански, ул.Малашевска № 4, профил на купувача.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/09/2015  (дд/мм/гггг)