Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Район Красна поляна на Столична община, ул. Освобождение №25, За: Стоян Михайлов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217215, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, р-н Красна поляна, ул. Освобождение № 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

105000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по ремонт и полагане на хидроизлоация на покрива на 54-то ОДЗ „Дъга”.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45261400, 45261410

Описание:

Изолационни и хидроизолационни работи на покривни конструкции
Работи по изолации на покривни конструкции


Срок за получаване на офертите

02/09/2015 , 10:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация! Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на електронната страница на район "Красна поляна" с адрес: www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача” . Документацията за участие може да бъде получена на деловодството на район "Красна поляна", всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа за периода от 26.08.2015г до 02.09.2015г. или изпратена на адреса на участник за негова сметка при направено писмено искане за това. Участниците в процедурата могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден от 08:30ч до 14:00часа. Телефон за предварителен контакт за оглед: 02 9217215, 0884661342- лице за контакт - Стоян Михайлов. Поддаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа за периода от 26.08.2015г до 02.09.2015г. Отварянето на офертите ще се извърши на 03.09.2015г от 10:00 часа в сградата на район "Красна поляна", стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. . Средствата за изпълнение предмета на поръчката са осигурени с Решение № 498 от 23.07.2015г на Столичен общински съвет за увеличение бюджета на район "Красна поляна", функция 3 "Образование", Дейност "311". Приложения: 1. Образец на АОП за публична покана; 2.Документация за участие; 3 Образци на документи с проект на договор за строителство; Заповед на Кмета на район по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

25/08/2015  (дд/мм/гггг)