Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Институт по рибарство и аквакултури, Пловдив, ул. Васил Левски № 248, За: асистент Георги Русенов, РБългария 4003, Пловдив, Тел.: 032 956033, E-mail: iraplv@abv.bg

Място/места за контакт: Пловдив 4003, ул. Васил Левски № 248

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://ira-plovdiv.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://ira-plovdiv.com/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Предметът на поръчката включва доставка на плавателен съд тип "Катамаран" с извънбордов двигател и допълнително оборудване, ведно с авторемарке за транспортиране.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34522150, 34223300, 34310000

Описание:

Катамарани
Ремаркета
Двигатели и части за двигатели


Срок за получаване на офертите

02/07/2015 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

1. Всяка оферта се представя в запечатан непрозрачен плик, от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба, адресиран до Институт по рибарство и аквакултури, град Пловдив 4003, район Северен, ул. „Васил Левски“ № 248, деловодство. 2. Върху плика всеки участник записва: „Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от ЗОП с предмет: „…………….“, и посочва своето наименование, пълен адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес. 3. Отварянето на офертите ще се извърши на 03.07.2015 г. в 10.00 часа, в сградата на Институт по рибарство и аквакултури, адрес: гр. Пловдив, ул. В. Левски №248. 4. Поръчката се финансира по проект „Провеждане на програма за проучвателен мониторинг за оценка на натиска и въздействието на рибовъдството върху повърхностните водни тела и актуализация на програмата от мерки в плана за управление на речните басейни в Източнобеломорския район” (FISHFARMING), Програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2009–2014г.“, съгласно ДБФП № Д-34-18/27.04.2015г. 5. Неразделна част към настоящата публична покана в профила на купувача на Институт по рибарство и аквакултури са: Оферта, съдържаща представяне на участника, техническо предложение и ценово предложение. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП. Декларация от подизпълнителя. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 и Проект на договор. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Декларация за запознаване с условията на поръчкатa и Проект на договор. Публичната покана с приложенията към нея е налична на интернет страницата на възложителя, "Профил на купувача" – http://ira-plovdiv.com/

Дата на изпращане на настоящата информация

23/06/2015  (дд/мм/гггг)