Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Район Красна поляна - Столична община, Освобождение №25, За: инж. Людмил Йончев, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217213, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.krasnapoliana.com.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

270000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по реконструкция и изграждане на игрище за мини футбол с охранително осветление и трибуна за зрители в кв. Факултета, бул. "Възкресение", № 151, ПИ с идентификатор №68134.1109.1535 (стар УПИ І, кв. 98), местност "Факултета", гр.София.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45212220

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на многоцелеви спортни съоръжения


Срок за получаване на офертите

24/06/2015 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация! Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на електронната страница на район "Красна поляна" с адрес: www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача” . Документацията за участие може да бъде получена на деловодството на район "Красна поляна", всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа за периода от 17.06.2015г до 24.06.2015г. или изпратена на адреса на участник за негова сметка при направено писмено искане за това. Участниците в процедурата могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден от 08:30ч до 17:00часа на адрес: гр. София, кв. "Факултета", бул. "Възкресение" №151. Телефон за предварителен контакт за оглед: 02 9217213, 0884310007 - инж. Людмил Йончев. Поддаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа за периода от 17.06.2015г до 24.06.2015г. Отварянето на офертите ще се извърши на 25.06.2015г от 13:00 часа в сградата на район "Красна поляна", стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. . Средствата за изпълнение предмета на поръчката са осигурени от бюджета на Специализирания общински приватизационен фонд, направление "Инвестиции и придобиване на ДМА" с Решение № 770 по Протокол №72, точка 25 от 04.12.2014г на Столичен общински съвет. . Приложения: 1. Образец на АОП за публична покана; 2.Документация за участие; 3 Образци на документи с проект на договор за строителство; Заповед на Кмета на район по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

17/06/2015  (дд/мм/гггг)