Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Район Красна поляна, ул. Освобождение №25, За: Любомир Борисов, секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: Гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение, №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.krasnapoliana.com/procurements.html.


Обект на поръчката

Строителство

Обща прогнозна стойност на поръчката

211305 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Извършване на строително-монтажни работи по обект: "Преустройство на кухня-столова на 75 ОУ "Тодор Каблешков" в две помещения - предучилищна подготовка и кухня - столова", съгласно Разрешение за строеж №2 от 18.09.2014г на Главен архитект на район "Красна поляна" в УПИ І-за училище, кв.98, местност "Факултета” по плана на гр. София.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45000000, 45214210

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища


Срок за получаване на офертите

06/04/2015 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
ДА

Друга информация

Допълнителна информация! Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на електронната страница на район "Красна поляна" с адрес: www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача” с адрес: http://www.krasnapoliana.com/procurements.html. Документацията за участие може да бъде получена на деловодството на район "Красна поляна", всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа за периода от 26.03.2015г до 06.04.2015г. или изпратена на адреса на участник за негова сметка при направено писмено искане за това. Техническият инвестиционен проект може да бъде разгледан в посочения срок в сградата на район "Красна поляна", стая № 110. Тел. за контакт: 02 9217224. Участниците в процедурата могат да извършат оглед на обекта всеки работен ден от 08:30ч до 13:30часа в сградата на 75 ОУ "Тодор Каблешков" с адрес: гр. София, кв. "Факултета", бул. "Възкресение" №151. Телефон за предварителен контакт за оглед: 0884 310003 - Любомир Борисов, секретар на район "Красна поляна". Поддаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа за периода от 26.03.2015г до 06.04.2015г. Отварянето на офертите ще се извърши на 07.04.2015г от 10:00 часа в сградата на район "Красна поляна", стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Средставта за изпълнение на поръчката са осигурени по предварително дефиниран проект "Образователна интеграция, здраве и социално развитие" по Програма BG 06 "Деца и младежи в риск" по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Договор № РД 03-15/21.01.2015 на Министерство на образованието и науката и район "Красна поляна" на Столична община. Приложения: 1. Образец на АОП за публична покана; 2.Документация за участие; 3 Образци на документи с проект на договор за строителство; 4. Ценово предложение; Заповед на Кмета на район по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, технически инвестиционен проект.

Дата на изпращане на настоящата информация

26/03/2015  (дд/мм/гггг)