Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Район Красна поляна на Столична община, улица Освобождение №25, За: Любомир Борисов, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район Красна поляна, ул. Освобождение № 25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapoliana.com/procurements.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

30000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейностите включват поддръжка канализационната мрежа на територията на район "Красна поляна". В дейностите са включени отстраняване аварии и профилактика на канализационната мрежа в кв. "Факултета", която не се обслужва и поддържа от фирма "Софийска вода" ЕАД.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

90640000

Описание:

Услуги, свързани с почистване и източване на канавки


Срок за получаване на офертите

19/03/2015 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Допълнителна информация! Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Участниците получават пълен достъп до нея на електронната страница на район "Красна поляна" с адрес: www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача” с адрес: http://www.krasnapoliana.com/procurements.html. Документацията за участие може да бъде получена на деловодството на район "Красна поляна", всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа за периода от 12.03.2015г до 19.03.2015г. или изпратена на адреса на участник за негова сметка при направено писмено искане за това. Поддаването на офертата се извършва в деловодството на СО – район “Красна поляна” – София, ул. „Освобождение” №25, ет.1, всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа за периода от 12.03.2015г до 19.03.2015г. Отварянето на офертите ще се извърши на 20.03.2015г от 10:00 часа в сградата на район "Красна поляна", стая №206. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и други лица, съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП Приложения: 1. Образец на АОП за публична покана; 2.Документация за участие; 3 Образци на документи с проект на договор; 4. Ценово предложение; Заповед на Кмета на район по чл. 101г, ал. 1 от ЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

12/03/2015  (дд/мм/гггг)