Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Столична община, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" № 25, За: Любомир Борисов- секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8284883

Място/места за контакт: гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapoliana.com/procurements.html.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

400000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

В дейностите са включени резитба на храсти, резитба и оформяне короните на дървета, отсичане на дървета с различен диаметър, поддържане на чистота в паркове и градини и др. на територията на район "Красна поляна", за срок от една година.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

77310000

Описание:

Услуги по създаване и поддържане на зелени площи


Срок за получаване на офертите

02/02/2015 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация


Дата на изпращане на настоящата информация

24/01/2015  (дд/мм/гггг)