Версия за печат

BG-София

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Столична община-район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25, За: Любомир Борисов-секретар на район, Р. България 1330, София, Тел.: 02 9217218, E-mail: lhbor@abv.bg, Факс: 02 8294883

Място/места за контакт: гр. София, район "Красна поляна", ул. "Освобождение" №25

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.krasnapoliana.com.

Адрес на профила на купувача (URL): http://krasnapoliana.com/procurements.html.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Дейности по доставка хигиенни материали за детски заведения на територията на СО – район “Красна поляна”, както следва: 1.ЦДГ 6 “Шарл Перо”, ул. „Братин дол”, № 7; 2. ЦДГ 24 „Коледарче”, ул. „Алеко Туранджа” до бл.11; 3. ЦДГ 130 „Приказка”,ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска”, № 2; 4. ЦДГ 140 „Титянтява”, ул. „Спас Вацов”, № 1; 5. ЦДГ 187 „Божур”, ул. „проф. Вайганд”, № 6; 6. ОДЗ 40 „Жар птица”, ул. „Добротич”, № 48; 7. ОДЗ 54 „Дъга”, ул. „Уста Генчо”, № 4А; 8. ОДЗ 128 „Феникс”,ж.к. „Западен парк”, ул. „Суходолска”, № 2, до бл.110; 9. Детска ясла № 48, ул. „Суходолска”, № 2; 10. Детска ясла № 51, ул. „Братин дол”, № 29

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

39800000, 39830000, 39831000

Описание:

Почистващи и полиращи продукти
Почистващи продукти
Перилни и почистващи препарати


Срок за получаване на офертите

30/01/2015 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Заинтересованите лица могат да се запознаят с документацията за участие на сайта на СО-Район „Красна поляна”, www.krasnapoliana.com, раздел „Профил на купувача”- /http://krasnapoliana.com/procurements.html/, или да я получат в деловодството ет. 1 на адрес: гр.София, "Освобождение“ № 25, СО - „Район "Красна поляна” всеки работен ден от 08:30ч. до 17:00 часа. Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. Възложителят ще предостави документацията на всяко лице поискало това, като му я изпрати за негова сметка след получаване на писмено поискване.

Дата на изпращане на настоящата информация

23/01/2015  (дд/мм/гггг)