Версия за печат

BG-с.Брезница,, общ. Гоце Делчев

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий", Чарка №23, За: Никола Джингаров- директор, България 2971, с.Брезница,, общ. Гоце Делчев, Тел.: 07529 2071, E-mail: sou_breznica@mail.bg

Място/места за контакт: Чарка №23

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://sou-br.com/.

Адрес на профила на купувача (URL): http://sou-br.com/профил на купувача/.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

39944 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

„Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия или кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от І до ІV клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“с.Брезница, общ. Гоце Делчев“; Обособена позиция 2 „Доставка на индивидуално опакована храна – закуска ( и/или плод, и или мляко /чай/, включително млечно- кисели продукти)“ за учениците от І до ІV клас в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с.Брезница, общ. Гоце Делчев. Договорът за приготвяне и доставяне на храна, който ще бъде сключен въз основа на провеждане на процедура, ще бъде за период от : По позиция 1: за доставка на обяд- от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 165 дни. Прогнозният брой ученици за срока на договора е 70 . Доставките се извършват само в учебните дни от периода. По позиция 2: за доставка на закуска - от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 г. Прогнозният брой учебни дни за срока на договора е 165 дни. Прогнозният брой ученици за срока на договора е 165 ученици. Доставките се извършват само в учебните дни от периода.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

55524000

Описание:

Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети


Срок за получаване на офертите

11/12/2014 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Утвърдените образци на документи са публикувани на интернет страницата на Средно общообразователно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с.Брезница, общ. Гоце Делчев - http://sou-br.com/профил на купувача/ Отваряне на офертите на 12.12.2014 година от 12,30 ч. в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” ул. „Чарка” 23, с.Брезница, общ. Гоце Делчев, ет.2, каб.200

Дата на изпращане на настоящата информация

01/12/2014  (дд/мм/гггг)