BG-Перник

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Център за спешна медицинска помощ - Перник, ул. "Брезник" № 2, За: Лида Стоянова, България 2300, Перник, Тел.: 076 601132, E-mail: er_dir@abv.bg, Факс: 076 601132

Място/места за контакт: Главен счетоводител

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача (URL): www.csmp-pernik.com.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

42000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация ,техническо оборудване и гаранционна поддръжка на фабрично нови медицински изделия за оказване на спешна медицинска помощ в ЦСМП - Перник

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

33100000

Описание:

Медицинско оборудване


Срок за получаване на офертите

26/11/2014 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се подават в заречатан, непрозрачен плик , в деловодството на ЦСМП - Перник всеки работен ден от 09:00 часа до 16:00 часа, като при приемането му се отбелязват поредния номер, датата и часа на получаване и получените данни се записват във входящ регистър на дружеството.Място и дата на отваряне на офертите : ЦСМП - гр. Перник, ул. "Брезник" № 2 , от 11:00 на 27.11.2014г.

Дата на изпращане на настоящата информация

14/11/2014  (дд/мм/гггг)