Версия за печат

BG-Пловдив

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

Многопрофилна транспортна болница - Пловдив, ул. Колхида" продължение, ул. Колхида" продължение, За: Нина Василева; Теодора Иванова; 032 277 607, България 4000, Пловдив, Тел.: 032 674659, E-mail: mtbplovdiv@abv.bg, Факс: 032 674659

Място/места за контакт: на горепосочения адрес

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): www.mtb-plovdiv.com.

Адрес на профила на купувача (URL): www.mtb-plovdiv.com.


Обект на поръчката

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката

22000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Ежедневно извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

98310000

Описание:

Услуги по пране и химическо чистене


Срок за получаване на офертите

24/11/2014 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената поръчка на следния интернет адрес: : http://www.mtb-plovdiv.com Допълнителна информация свързана с поръчката, може да бъде получена на посочените телефони по-горе в Раздел I, т. I.1.) Всеки участник може да подаде само една оферта. Не се допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя, посочени в документацията. Офертите се подават от участника в административната сграда на МТБ -Пловдив - деловодство в срока, посочен в поканата. Същите се поставят в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика се изписва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон,по възможност факс и електронен адрес. Разглеждането и оценката на офертите ще бъде извършено от комисия, определена от възложителя след получаване на офертите. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. З от ЗОП. Дата, час и място на отварянето на офертите 25/11/2014 г.- 12:00 ч в административната сграда на МТБ Пловдив.

Дата на изпращане на настоящата информация

13/11/2014  (дд/мм/гггг)