BG-Търговище

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Възложител

ЦСМП-Търговище, град Търговище, ул."Петлешков" №27, За: Милка Колева - технически сътрудник/офис/, Република България 7700, Търговище, Тел.: 0601 63810, E-mail: csmptarg@elnics.com, Факс: 0601 63810

Място/места за контакт: гр.Тървговище, ул."Петлешков" №27

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): гр.Търговище, ул."Петлешков" №27.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.profilnakupuvacha.com/1505.


Обект на поръчката

Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката

66000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката

Доставка на един брой фабрично нова оборудвана санитарна линейка

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

34114121

Описание:

Линейки


Срок за получаване на офертите

18/11/2014 , 15:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Офертите се представят в срок до 18.11.2014 г. до 15:00 часа в административния сектор на ЦСМП-Търговище на адрес гр.Търговище,ул."Петлешков" №27 в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощено от него представител лично или по пощата с обратна разписки или по куриер. Предлаганата с офертата предлагана цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена", като в десния долен ъгъл се поставя обозначението плик №2, като същия плик се поставя в плик №1 с офертата. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.Тези обстоятелства се отбелязват от техническия сътрудник /офис/ в регистъра на ЦСМП-Търговище. Срокът на валидност на офертите е задължителен 60 /шестдесет дни, считано от крайният срок на подаване. Отварянето на офертите ще се проведе на 19.11.2014 г. от 10:00 часа в административния сектор на ЦСМП-Тървговище находящ се в гр.Търговище, ул."Петлешков"№27.На него могат да присъстват участници в процедурата или техни представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, юридически лица с нестопанска цел и наблюдатели от АОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

06/11/2014  (дд/мм/гггг)