BG-ПЛОВДИВ

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ, 4000, За: инж. Володя Николов Каменов, България 4000, ПЛОВДИВ, Тел.: 00359 894337987, E-mail: pom_rektor_uht@abv.bg, Факс: 032 644102

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uft-plovdiv.bg.

Адрес на профила на купувача: http://uft-plovdiv.bg/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0?view=article&id=525.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Университет по хранителни технологии, по следните групи храни: № 1: Месо и месни продукти Група № 2: Мляко и млечни продукти Група № 3: Плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти Група № 4: Риба, рибни продукти и други морски храни Група № 5: Яйца и яйчни продукти Група № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа Група № 7: Зеленчуци и плодове и продукти от тях Група № 8: Напитки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

70000

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

11/03/2020 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците представят оферта за доставка на всички хранителни продукти от асортиментната листа на всяка от групите храни по Техническата спецификация. Представянето на непълно предложение, в което не се предлага доставка на някоя от групите храни или някой от хранителните продукти по спецификацията ще се приема за неподходяща оферта по смисъла на §2, т. 25 от ДР на ЗОП и няма да бъде оценявано и класирано. Техническите и ценови предложения на участниците следва да са по утвърдените образци, попълнени съгласно указанията в Документацията за участие. Всички условия и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възлагането и изпълнението на поръчката, включително предвидената опция на поръчката и условията, при които тя може да се използва, са подробно разписани в Документацията за участие и останалите приложения към обявата, до които за заинтересованите лица е осигурен пълен, безплатен и неограничен достъп на на посочения в Раздел I.1) адрес на профила на купувача до определения краен срок за подаване на оферти. Отварянето на постъпилите оферти ще се извърши на23.03.2020 г. от 10:00 часа на адрес: гр. Пловдив, бул. "Марица" №26, Ректорат на Университета по хранителни технологии, Заседателна зала. В случай, че се наложи удължаване на срока за получаване на оферти по чл. 100, ал.12 от ЗОП, новите дата и час на отваряне на офертите ще бъдат оповестени с информацията за удължаване на срока.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: