Версия за печат

BG-Варна

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Диагностично консултативен център V Варна Света Екатерина ЕООД, гр.Варна, ул. Сава №2, За: Галина Христова, България 9000, Варна, Тел.: 052 650577, E-mail: dkc5@abv.bg, Факс: 052 650525

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dkc5varna.com/.

Адрес на профила на купувача: http://www.dkc5varna.com/profil_na_kupuvacha.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на ДКЦ V Варна Света Екатерина ЕООД гр.Варна, необходими във връзка с дейността на лечебното заведение по обособени позиции, съгласно техническа спецификация /Приложение 1/: Обособена позиция I Обособена позиция І Лабораторни реактиви за клинико-лабораторни изследвания на автоматичен биохимичен анализатор BIOSEN C-line на EKF DIAGNOSTIC; Обособена позиция IІ Лабораторни реактиви за коагулация на коагулометър Thrombotimer на BE Behnk Elektronic; Обособена позиция ІІІ Лабораторни реактиви за биохимичен анализатор Express Plus на Ciba Corning – отворена система; Обособена позиция ІV Лабораторни реактиви за йоноселективен анализатор Easy Lyte Plus на Medica - затворена система; Обособена позиция V Лабораторни реактиви за имунологичен анализатор AIA 600 ІІ на Tusoh - затворена система; Обособена позиция VІ Лабораторни реактиви за хематологичен анализатор MINDRAY BC-20S – затворена система; Обособена позиция VІІ Лабораторни реактиви за уринен анализатор DIURI H-300 на DIURI INDUSTRIAL Co LTD – затворена система; Обособена позиция VІІІ Лабораторни реактиви за Nyco Card Reader ІІ Axis Shield – затворена система;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 33000000, 33600000, 33690000, 33696000

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи
Фармацевтични продукти
Разни медикаменти
Реактиви и контрастни вещества


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:


ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34500

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


NUTS:


ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:


КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:


ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

31/10/2018 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

http://www.dkc5varna.com/profil_na_kupuvacha.html

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: