BG-гр. Ботевград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Витиня към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца, местност Витиня, п.к. № 7, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, За: Тошко Петков, България 2140, гр. Ботевград, Тел.: 0723 98745, E-mail: ddsvitinia@abv.bg, Факс: 0884 858496

Място/места за контакт: /ТПДЛС/ - Витиня

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.szdp.bg.

Адрес на профила на купувача: http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160415yfze7037846.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Абонамент за софтуер за поддръжка и актуализация на програма за работна заплата, хонорари и личен състав за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство Витиня”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72267000

Описание:

Услуги по поддържане и ремонт на софтуер


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Абонамент за софтуер за поддръжка и актуализация на програма за работна заплата, хонорари и личен състав за нуждите на ТП Държавно ловно стопанство Витиня”, поддръжка и актуализация на програма "Омекс 2000" за работна заплата, личен състав и хонорари на три работни места.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

5000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Административна сграда на ТП ДЛС Витиня, местност Витиня.

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Да притежава авторски права или оторизация за поддръжка на програмен продукт „Омекс 2000” за работни заплати, личен състав и хонорари, които ДЛС Витиня е заплатило и използва в дейността си. За доказване на посоченото изискване, участникът следва да представи документи, доказващи авторско право върху програмния продукт и/или доказателства за преотстъпване на авторски права и/или оторизация за извършване на поддръжка на програмния продукт. Изисквания към изпълнението: • Системна помощ на Възложителя при допускане на грешки от негова страна, при токови удари, вируси и други обстоятелства, които могат да предизвикат объркване на информацията в базата от данни; • Системна помощ във всички останали случаи, когато Потребителят констатира или се съмнява в неправилното функциониране на програмния продукт; • Своевременно отразяване на промените в законодателството в програмния продукт и безплатно предоставяне на новите версии на програмата на възложителя, в рамките на абонаментното поддържане; • Безплатно предоставяне на новите версии на програмния продукт, когато е усъвършенстван по инициатива на изпълнителя; • Поддържане на безплатни телефонни консултации; • Осъществяване на консултации чрез обмен на файлове и бази данни по интернет. За участниците следва да не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 ЗОП. Изпълнителят, следва да разполага със специалисти, които при необходимост да оказват своевременни действия по отстраняване на технически неизправности, както и да осигури възможност за обучение и консултиране на потребителите на продукта лично, по телефон или интернет. Офертата на участника следва да съдържа всички необходими документи по чл. 101 в ЗОП: данни за лицето, което прави предложението, предложение за изпълнение на изискванията по чл. 101 б, ал. 1 т. 3 ЗОП, както и следните писмени доказателства: • Административни сведения за кандидата. • Декларация за регистрация ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице, а за физически лица – документ за самоличност. • Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). • Документи, доказващи авторско право върху програмния продукт и/или доказателства за преотстъпване на авторски права и/или оторизация за извършване на поддръжка на програмния продукт. • Техническо предложение. • Ценово предложение. Цената на предложението трябва да е окончателна , като не може да надхвърля пределната стойност определена от Възложителя. • Декларация за запознаване с условията на документацията и проектодоговора. Образците на документите са публикувани на интернет страницата на СЗДП, раздел профил на купувача. При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.5 /чл.101 е ЗОП/. Договора се сключва за 24 месеца и влиза в сила от датата на подписване. Стойността на услугата се заплаща, по банков път, след представяне на фактура от изпълнителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Образците на документите са публикувани на интернет страницата на СЗДП Враца, раздел профил на купувача. 2. Офертите ще бъдат отворени на 28.04.2016 г. от 12:30 часа в административната сграда на ДЛС Витиня, гр. Ботевград 2140, местност Витиня.Отварянето на офертите е публично, извършва се по реда на чл.68, ал.3 ЗОП, и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2016