Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5, За: Шенай Еминова, България 1000, София, Тел.: 02 9301314, E-mail: seminova@mh.government.bg, Факс: 02 9301451

Място/места за контакт: Министерство на здравеопазването

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.mh.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.mh.government.bg/bg/admin/public_procurements/publicprocurement/477/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM” за нуждите на програма „ПУНПТ“ за 2016 г.“ Обособена позиция 2: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM“ за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2016 г.“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000

Описание:

Далекосъобщителни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

“Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM”, по две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM” за нуждите на програма „ПУНПТ“ за 2016 г.“ Обособена позиция 2: „Избор на оператор на обществена клетъчна телекомуникационна мрежа с национално покритие за връзка с подвижни абонати, оперираща по стандарт GSM“ за нуждите на Министерство на здравеопазването за 2016 г.“ Посочената по-долу прогнозна стойност представлява максималния разполагаем финансов ресурс, с който възложителя разполага.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

51000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

На територията на Република България както и извън страната чрез предоставяне на роуминг.

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Съдържание на офертите на участниците: 1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, поставен в началото на офертата (подписан от участника); 2. Оферта за участие с данни за лицето, което прави предложението - попълнена по приложения образец; 3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация); 4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 (без б.“е“) и ал.5 от ЗОП – попълнена по образец; 5.Общи условия за взаимоотношения между Оператора и крайните потребители; 6. Заверени от участника копия на „Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- радиочестотен спектър” и „Разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс- номера” за осъществяване на обществени електронни съобщение чрез обществена електронна съобщителна мрежа издадени от Комисия за регулиране на съобщенията; 7. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника; 8. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена от участника система за управление на IT услугите ISO/IEC 20000 – 1 или еквивалент; 9. Заверено копие на валиден сертификат за внедрена от участника система за информационна сигурност ISO 27001:2005 или еквивалент; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП (по образец). 11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (по образец). 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (по образец). 13.Декларация за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; 14. Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛ; 15.Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП /по образец/; 16.Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 17. Ценово предложение за изпълнение на поръчката, както и всички други документи посочени в поканата и приложенията към нея. Технически изисквания /по обособени позиции № 1 и № 2/ са посочени в документацията на обществената поръчка, неразделна част от настоящата покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

По обособена позиция № 1: Ц- Ценови показател - 100% Крайната оценка /К/ по обособена позиция № 1 се изчислява по следната формула: К = Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5+Ц6+Ц7+Ц8+Ц9+Ц10+Ц11, където: Ц1-Месечна абонаментна такса за една СИМ карта (до 350 СИМ карти) - 34 т. Ц2-Месечна абонаментна такса за високоскоростен неограничен мобилен интернет чрез 3G USB модем на максимална скорост на една СИМ карта (до 5 СИМ карта) - 3 т. Ц3-Безплатни минути за национални разговори извън „корпоративната група” в мрежата на участника за една СИМ карта - 10 т. Ц4-Безплатни минути за национални разговори към други мрежи в страната, различни от мрежата на участника, за една СИМ карта - 10 т. Ц5-Цена на минута национален разговор извън „корпоративната група” в мобилната мрежа на Мобилтел след изчерпване на безплатните минути - 10 т. Ц6-Цена на минута национален разговор извън „корпоративната група” в мобилната мрежа на Теленор след изчерпване на безплатните минути - 6 т. Ц7-Цена на минута национален разговор извън „корпоративната група” в мобилната мрежа на Виваком след изчерпване на безплатните минути - 5 т. Ц8-Цена на минута национален разговор към всички фиксирани мрежи в страната след изчерпване на безплатните минути - 1 т. Ц9-Цена на минута за международни разговори към мобилни мрежи ЕС - 9 т. Ц10-Цена на SMS към всички национални мрежи - 2 т. Ц11-Месечна абонаментна такса за мобилен интернет за смартфон на максимална скорост при трафик 15 GB - 10 т. По обособена позиция № 2: Ц- Ценови показател - 100% Крайната оценка /К/ по обособена позиция № 2 се изчислява по следната формула: К = Ц1+Ц2+Ц3+Ц4+Ц5+Ц6+Ц7+Ц8+Ц9+Ц10, където: Ц1 - Месечна абонаментна такса за една СИМ карта - 34 т. Ц2 - Месечна абонаментна такса за пренос на данни чрез мобилен интернет за смартфон или USB модем на максимална скорост при трафик 2GB - 10 т. Ц3 - Брой безплатни минути за национални разговори извън „корпоративната група” в мрежата на участника за една СИМ на месец - 15 т. Ц4 - Брой безплатни минути за национални разговори към други мрежи в страната, различни от мрежата на участника, за една СИМ карта на месец- 15 т. Ц5 - Цена на минута национален разговор извън „корпоративната група” в мобилната мрежа на Мобилтел след изчерпване на безплатните минути - 10 т. Ц6 - Цена на минута национален разговор извън „корпоративната група” в мобилната мрежа на Теленор след изчерпване на безплатните минути - 6 т. Ц7 - Цена на минута национален разговор извън „корпоративната група” в мобилната мрежа на Виваком след изчерпване на безплатните минути - 5 т. Ц8 - Цена на минута национален разговор към всички фиксирани мрежи в страната след изчерпване на безплатните минути - 1 т. Ц9 - Цена на минута за международни разговори към фиксирани мрежи в ЕС - 2 т. Ц10 - Цена на SMS към всички национални мрежи - 2 т. Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред, въз основа получената комплексна оценка (К), като участникът получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. Подробните методики за оценка на офертите по обособени позиции № 1 и № 2 са посочени в приложенията към настоящата покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На посочения тук интернет адрес /профил на купувача/, а именно: http://www.mh.government.bg/bg/admin/public_procurements/publicprocurement/477/, е публикувана Публичната покана и Приложенията към публичната покана, съдържащи подробна информация за изискванията на възложителя, техническите спецификации за изпълнението на поръчката, образци на документи към офертата и проекта на договор. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. Място, дата и час на отваряне на офертите: ще се състои в гр. София, пл. "Света Неделя" №5, партерен етаж на 27.04.2016 г. от 11,00 часа.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016