BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Oсигуряване на универсална пощенска услуга и куриерски услуги за нуждите на Aгенция по вписванията”, Обособена позиция 1: Осигуряване на универсална пощенска услуга Обособена позиция 2: Осигуряване на куриерски услуги 3. Цел на поръчката: Изпълнението на поръчката изисква обслужване на общата кореспонденция на Агенция по вписванията чрез универсални и неуниверсални пощенски услуги по смисъла на Закона за пощенските услуги. За осигуряване на универсална пощенска услуга - приемане, пренасяне и доставяне на вътрешни и международни пощенски пратки (с предимство и без предимство, препоръчани и непрепоръчани,) За осигуряване на куриерски услуги - включва приемане, превозване, доставяне, връчване и - при поискване от Възложителя - осведомяване за движението на куриерските пратки

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64110000, 64120000

Описание:

Услуги на националната поща
Куриерски услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Осигуряване на едногодишно предоставяне на пощенски и куриерски услуги за нуждите на Агенция по вписванията. Услугите се предоставят по следните дестинации: - От Агенция по вписванията и териториалните й звена до получатели в страната и чужбина; - От Агенция по вписванията до териториалните й звена - От териториалните звена до Агенция по вписванията. Прогнозна стойност - Обособена позиция 1 - "Осигуряване на универсална пощенска услуга" - 58 000 лв. без ДДС Обособена позиция 2 - "Осигуряване на куриерски услуги" - 8 000 лв. без ДДС

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

- За участникът не следва да са налице забрани по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - За участникът не следва да са налице забрани съгласно чл.55, ал.7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП Поради ограничени на формата изискванията към участниците се намират в документ "Изисквания за изпълнение на обществената поръчка и представяне на оферта", неразделна част от документацията, публикувана на профила на купувача на възложителя.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Обособена позиция 1: № Показател Тежест/в точки/ 2.1. К1 Средна цена на вътрешни пратки до 50 г без предимство и с предимство 20 2.2. К2 Средна цена на вътрешни пратки от 51 г до 2000 г без предимство и с предимство 20 2.3. К3 Средна цена на услугите „известие за доставяне” /обратна разписка/ и „препоръка” 20 2.4. К4 Процент отстъпка от общата стойност на предоставените универсални пощенски услуги по месечна обобщена справка 20 2.5. К5 Процент отстъпка от общата стойност без ДДС на предоставените допълнителни пощенски услуги „известие за доставяне” /обратна разписка/ и „прием и доставка на адрес” по месечна обобщена справка 20 О б щ о : 100 Обособена позиция 2: Показател Тежест/в точки/ 3.1. К1 Цена на обикновена градска куриерска услуга /от врата до врата/ до 1 кг 15 3.2. К2 Средна цена на обикновена градска куриерска услуга /от врата до врата/ над 1 кг 15 3.3. К3 Средна цена на обикновена междуселищна куриерска услуга /от врата до врата/ до 1 кг 10 3.4. К4 Средна цена на обикновената междуселищна куриерска услуга /от врата до врата/ над 1 кг 10 3.5. К5 Надбавка за експресна куриерска услуга за района на София 10 3.6. К6 Надбавка за експресна куриерска услуга за територията на страната 10 3.7. К7 Процент отстъпка от общата стойност на куриерските услуги по месечна обобщена справка 30 Общо: 100 Подробни указания за методите на оценка са посочени в методиката за оценка на офертите, неразделна част от документацията за провеждане на обществената поръчка

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.profile.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. Дата и място на отваряне на офертите: Отваряне на офертите подадени за участие в процедурата ще се проведе на 27.04.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ул. "Елисавета Багряна" № 20, ет. 3. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016