Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Столична община - район Възраждане, бул. Александър Стамболийски №62, За: инж. Виолета Юрукова, Р България 1303, София, Тел.: 02 9805875, E-mail: zop@so-vazrajdane.bg, Факс: 02 9870794

Място/места за контакт: Отдел ИИБЕ

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.so-vazrajdane.bg.

Адрес на профила на купувача: www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/proektirane-30sou-i-50odz.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Изработване на технически инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор на обекти от образователната инфраструктура на територията на СО-район „Възраждане” по обособени позиции: Обособена позиция №1 – „Възстановяване и обновяване на плувния басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СОУ „Братя Миладинови” - УПИ I за училище, кв. 238, м. „Зона Б-5“ гр.София, район „Възраждане”, адм. адрес: бул. „Александър Стамболийски“ № 125 Обособена позиция №2 - „Отоплителна инсталация и главна хоризонтална водопроводна мрежа за топла и студена вода в сутерена на ОДЗ № 50”, гр. София, район „Възраждане”, поземлен имот с планоснимачен №25, кв.238, м.”Зона Б-5”, Участниците могат да подадат оферта за двете обособени позиции или само за една обособена позиция. Не се допускат варианти на офертите.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71320000, 71321000

Описание:

Инженерни услуги по проектиране и конструиране
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общата цена за изпълнение на обществената поръчка е в размер до 60 000.00 лева (шестдесет хиляди лева) без ДДС, определена на база на следните максимално допустими цени по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 –„Възстановяване и обновяване на плувния басейн и физкултурния салон с прилежащите им помещения в 30 СОУ „Братя Миладинови” - УПИ I за училище, кв. 238, м. „Зона Б-5“ с адрес: р-н „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 125 Прогнозната обща стойност на поръчката е 52 500,00 лв (петдесет две хиляди и петстотин лева) без ДДС, кояго се явява и максимална обща стойност за офериране от участниците при подаване на оферта, в това число: - за проектиране – 45 000,00 лв /четиридесет и пет хиляди лева/ без ДДС; - за осъществяване на авторски надзор – 7 500,00 лв /седем хиляди и петстотин лева/ без ДДС. Обособена позиция № 2 – „Отоплителна инсталация и главна хоризонтална водопроводна мрежа за топла и студена вода в сутерена на ОДЗ №50”, гр. София, район „Възраждане”, поземлен имот с планоснимачен №25, кв.238, м.”Зона Б-5” Прогнозната обща стойност на поръчката е 7 500,00 лв (седем хиляди и петстотин лева) без ДДС, кояго се явява и максимална обща стойност за офериране ог участниците при подаване на оферта, в това число: - за проектиране – 6 500,00 лв /шест хиляди и петстотин лева/ без ДДС; - за осъществяване на авторски надзор – 1 000,00 лв /хиляда лева/ без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Мястото за изпълнение на поръчката е сградата на 30 СОУ „Братя Миладинови” - УПИ I за училище, кв. 238, м. „Зона Б-5“ с адрес: р-н „Възраждане“, бул. „Александър Стамболийски“ № 125.

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил услуги, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, като под „услуги, сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира изготвяне на инвестицонен проект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт и въвеждане на енергоспестяващи мерки на минимум 3 (три) сгради. 1) Участникът следва да разполага със собствен или нает правоспособен технически персонал от квалифицирани ключови експерти - специалисти-проектанти с пълна проектантска правоспособност, които да се ангажират с изпълнение на поръчката. Минимални изисквания към ключовия персонал: 1.1. Проектант част „Архитектура”; - завършено висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност „Архитектура" или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КАБ, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квашфикации /ЗППК/; 1.2. Проектант част „Конструктивна”; - завършено висше образование - придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специаност „ПГС”, „ССС” или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 1.3. Проектант част „Електро” - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", квалификация “Електротехника” или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 1.4. Проектант част В и К” завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент: пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 1.5. Проектант част „Отопление, вентилация и климатизацня” - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент: - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 1.6. Проектант част „Енергийна ефективност” - завършено висше образование - придобита образователна степен "магистър", специалност в областта на топлотехниката или еквивалент; - пълна проектантска правоспособност от КИИП, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 1.7. Проектант част „Пожарна безопасност” - следва да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/, придружено от Удостоверение за завършен курс по пожарна безопасност съгласно Наредба 1з-1971 от 29.10.2009 г. за Строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар или - следва да притежава Удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част пожарна безопасност; 1.8. Проектант част „План за управление на строителните отпадъци” - следва да притежава Сертификат за завършен курс на обучение по Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали; - пълна проектантска правоспособност, рссп. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК/; 1.9. Проектант част „План за безопасност и здраве” - пълна проектантска правоспособност, респ. призната професионална квалификация съгласно Закона за признаване на професионални квалификации /ЗППК

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Показател - П (наименование) Максимално възможен бр. точки 1. Подход и стратегия - П1 50 С предложената работна програма се оценява качеството на предложените подход и стратегия за изпълнение на поръчката и се дава възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения на участниците. Оценката по този показател се извършва по точковата система на оценяване по начина, посочен по-долу и чрез експертна оценка на основание чл.28а, ал.3, буква „б” от ЗОП. Предложението трябва задължително да е съобразено с Техническите спецификации, настоящата методика за оценка на офертите и условията на публичната покана. 2. Предлагана цена -П2 50 До оценка по показател Предлагана цена (П2) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Участникът предложил най-ниска обща цена за изпълнение на поръчката (цена за проектиране + цена за упражняване на авторски надзор), получава максимален брой точки по показателя - 50 точки Където Ц1 е предложената обща цена за изпълнение на поръчката (цена за проектиране цена за упражняване на авторски надзор) в лева без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник. Където Цтш е най-ниската предложена обща цена за изпълнение на поръчката (цена за проектиране + цена за упражняване на авторски надзор) в лева без ДДС, съгласно Ценовите предложения на всички участници, допуснати до оценяване. Оценките по показателя Предлагана цена (П2) се представят в числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Срок на получаване на офертата: до 25.04.2016год. до 17:00 часа Съобразно срока, посочен в публикуваната на страницата на АОП публична покана. Отварянето на офертите е публично по реда на чл. 68, ал.3 от ЗОП. Заседание на Комисията ще се проведе на 26.04.2016г. от 10:00часа, на бул. „Александър Стамболийски“ №62, в зала №6 в сградата на СО- район „Възраждане“. Отварянето на пликовете с офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения пропускателен режим в сградата на район „Възраждане“. 1. Гаранция за участие Всяка оферта (за всяка обособена позиция) трябва да бъде представена заедно с гаранция за участие в процедурата в размер на 600.00 (шестотин) лева като потенциалният участник избира сам формата на гаранцията за участие както следва: а) парична сума – внася се по сметка на Столична община – район „Възраждане“: IBAN BG40SOMB91303324986201, BIC: SOMBBGSF при банка: Общинска банка АД, клон Стамболийски като в нареждането за плащане задължително следва да бъде записано: “Гаранция за участие в процедура по ЗОП с предмет на поръчката. б) банкова гаранция - за срока на валидност на офертата в полза на Столична община, в) парична сума - внася се в брой на касата на Район „Възраждане”, бул.”Ал.Стамболийски” №62; Документът, удостоверяващ платената гаранция за участие в парична сума, следва да бъде заверен с оригинален подпис и печат от съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ със своя оригинален подпис и печат. 2.Гаранция за изпълнение преди подписването на договор с определения изпълнител, в размер на: 1800.00 лева =3% /хиляда и осместотин лева/ от прогнозната стойност без ДДС. Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми: - парична сума, внесена по банкова сметка на район „Възраждане”, IBAN: BG40 SOMB 9130 3324 986201, BIC код: SOMB BGSF, Общинска банка АД; - в брой на каса в район „Възраждане” на бул.„Ал.Стамболийски” №62; - банкова гаранция - /оригинал/.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016