Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Министерство на енергетиката, ул. Триадица № 8, За: Росица Алексиева, главен юрисконсулт, Република България 1000, София, Тел.: 02 9263329, E-mail: r.aleksieva@me.government.bg, Факс: 02 9807630

Място/места за контакт: гр. София, ул. Триадица № 8

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.me.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.me.government.bg/bg/competitions/predostavyane-na-obshtestveni-elektronni-saobshtitelni-uslugi-chrez-obshtestvena-mobilna-nazemna-mreja-po-s-1047-c342-1.html?p=e30=.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на обществената поръчка е Предоставяне на обществени електронни съобщителни услуги, чрез обществена мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на енергетиката.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

64200000, 64210000, 64216000

Описание:

Далекосъобщителни услуги
Услуги по пренос на данни и съобщения
Електронни съобщения и информационни услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Общият максимален финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка е до 34 000.00 лв., без ДДС. Обема на поръчката е в зависимост от конкретните нужди и заявки на Възложителя, за срок от 24 месеца, считано от датата на подписване на договора или до достигане на максималният финансов ресурс осигурен от възложителя за обществената поръчка. Обществената поръчка се финансира от бюджета на Министерството на енергетиката. Услугата включва осигуряване на електронни съобщителни услуги предоставяни чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS и свързани специализирани услуги по ползването на обществени електронни мобилни мрежи на територията на Република България и чужбина, както следва: 1. провеждане на разговори между абонати в група; 2. провеждане на разговори в мрежата на доставчика; 3. провеждане на разговори с потребители от други мобилни мрежи; 4. провеждане на разговори с потребители от фиксирани мрежи; 5. провеждане на международни разговори с потребители от мобилни и фиксирани мрежи; 6. провеждане на разговори в роуминг; 7. услуга за кратки съобщения (SMS) и мултимедийни съобщения (MMS); 8. осигуряване на високоскоростен мобилен интернет достъп.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

34000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Министерство на енергетиката, ул. "Триадица" № 8

NUTS:

BG411

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил минимум 1 (една) услуга еднаква или сходна с предмета на обществената поръчка. Под сходна услуга следва да се има предвид: предоставяне на електронни съобщителни услуги, чрез мобилна наземна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Оценяването ще се изв. по критерий(К)–икон. най-изгодна оферта, при следните показатели:K1– Ценови п-ли–60% и К2–П-ли за специф. условия – 40%. Макс. брой точки, който може да получи всеки от уч. по показател К1 е 100 точки:К1.1-Цена на месечна абон. такса за една SIM карта-макс. брой точки-6; К1.2-Цена за 1 sms към мрежите на всички моб. доставчици в Р.Б-я-макс. брой точки-9; К1.3-Цена на минута разговор, извън корпоративната група в мрежата на доставчика- макс. брой точки-12; К1.4- Цена на минута за разговор към номера от другите мобилни мрежи в РБ-макс. брой точки-12; К1.5- Цена на минута за разговор към номера от фикс. мрежи в РБ–макс. брой точки-12; К1.6-Цена на минута за междун. разговор към всички моб. и фикс. мрежи извън т-ята на Р Б, в страни от и извън ЕС-макс. брой точки-12; К1.7-Цена на минута за провеждане на изх. и вх. разговор в роуминг в страните от ЕС-макс. брой точки-5; К1.8 -Цена на минута за провеждане на изх. и вх. разговор в роуминг в страните извън ЕС-макс. брой точки-3;К1.9-Цена за месечна абонам. такса с вкл. 1 000 МB трафик – за 1 бр. SIM карта за устройство за пренос на данни през моб. мрежа – макс. брой точки -2; К1.10-Цена за 1 МВ за високоскоростен пренос на данни чрез мобилната наземна мрежа на уч. в РБ–макс. брой точки-4; К1.11-Цена за 1 МВ за моб. интернет в роуминг в държавите-членки на ЕС-макс. брой точки-3; К1.12-Цена за 1 МВ за мобилен интернет в роуминг в държави извън ЕС-макс. брой точки-1; К1.13-Цена за пакет за 1 гласова сим карта, с вкл. 750 МB трафик, в РБ–макс. брой точки-8; К1.14-Цена на месец за техн. помощ и софтуерна поддръжка за моб. устройства ползващи усл. по синхронизация на корпоративни и споделени персонални календари, адресни книги и ел. поща-макс. брой точки11;К2-Макс. брой точки, който може да получи всеки от уч. по п-л К2 е 100 т.,както следва: К2.1- Безпл. минути към всички мрежи в страната проведени от една SIM карта за всеки един месец от срока на договора-макс.брой точки-35; К2.2- Безп. минути към всички моб. и фикс. мрежи извън т-ята на Р. Б-я в държави от ЕС проведени от една SIM карта за всеки един месец от срока на договора-макс. брой точки-35; К2.3-Първоначално време за таксуване към всички нац. моб. и фикс. мрежи –макс. брой точки-20; К2.4-Безплатни минути вх. и изх. разговори в межд. роуминг за всички държави от ЕС проведени от една SIM карта за всеки един месец от срока на договора-макс. брой точки-10;

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите на участниците следва да съдържат: 1. Оферта по образец - Приложение № 1. Офертата, както и приложенията към нея се подават на български език. Офертата се подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично упълномощен със заверено пълномощно негов представител и се подпечатва с печата на участника. 2. Списък на документите, съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. 3. Копие на документ за учредяване на обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. 4. Заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. 5. Декларация относно отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец - Приложение № 8 в оригинал; 6. Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива) - по образец-Приложение № 4 в оригинал; 7. Декларация за гарантиране изпълнение на условията в техническото и ценово предложение - по образец -Приложение № 7 в оригинал; 8.Декларация-списък на изпълнени услуги, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, в която се посочва стойността им в лева, дати и срокове на изпълнение и получателите по образец - Приложение 6 (оригинал). Обстоятелствата декларирани в списъка се доказват с представяне на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 9. Валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа- GSM/UMTS (или еквивалентен) и валидно разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс – номера, за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа, с предоставен индивидуално определен ограничен ресурс (или еквивалентен), издадени от Комисия за регулиране на съобщенията (КРС). В случай, че уч. е обединение, документите доказващи техническа възможност за изпълнение на поръчката се представят само за уч., чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП. 10. Техническо предложение (оригинал) – представя се по образец - Приложение № 2, изготвено съгласно изискванията на възложителя. 11. Ценово предложение (оригинал), попълнено по образец– Приложение № 3, изготвено съгласно изискванията на възложителя. Офертите се представят в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от уч. или от упълномощен от него представител в МЕ, гр. София, ул. „Триадица“ №8 лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност-факс и ел. адрес и наименованието на предмета на поръчката; Офертите ще бъдат отворени публично от назначена от възложителя комисия в 11:00 часа на 26.04.2016 г. в сградата на МЕ, гр. София, ул. „Триадица“ №8 и на него могат да присъстват уч. или техни упълном. представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето на офертите.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016