Версия за печат

BG-Смядово

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

община Смядово, пл Княз Борис І №2, За: Иван Кюркчиев, Р. България 9820, Смядово, Тел.: 05351 2033, E-mail: obshtina_smiadovo@abv.bg, Факс: 05351 2226

Място/места за контакт: Община Смядово

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.smyadovo.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.smyadovo.bg/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Обществената поръчка, предвижда да се извърши преустройство на сграда находяща се в с. Янково община Смядово от Здравен дом в Защитено жилище за възрастни хора с психични увреждания. Количеството и обема от предвидените за изпълнение дейности е посочен в изготвен инвестиционен проект, публикуван в профила на купувача на община Смядово.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45000000, 45200000, 45300000, 45420000

Описание:

Строителни и монтажни работи
Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения или на части от тях
Строителни и монтажни работи на инсталации
Монтажни работи на дограма, интериорни и други завършващи елементи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Максимално допустимата крайна цена на поръчката е в размер до 132 955.74 лв. (сто тридесет и две хиляди деветстотин петдесет и пет лева, седемдесет и четири стотинки) без ДДС. Участниците задължително изработват предложенията си при съобразяване с максималната стойност на осигурения от възложителя бюджет. Ценовото предложение задължително включва пълния обем дейности по техническата спецификация, като общата цена не трябва да надхвърля максимално предвидения финансов ресурс – при установяване на оферта надхвърляща обявения максимален общ финансов ресурс, офертата на участника ще бъде отстранена от участие в процедурата. В ценовата оферта са заложени 10% от стойността на СМР за непредвидени разходи. Същите ще бъдат заплатени само в случаите, когато възникне необходимост от изпълнението на допълнителни количества спрямо заложените в КСС и/или нови видове СМР/СРР

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

132956 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

община Смядово, с. Янково

NUTS:

BG333

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

По отношение на участника не следва да са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от Закона за обществените поръчки.Всеки участник може да представи само една оферта.Участникът трябва да притежава застраховка за професионална отговорност по чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ или еквивалентен документ. Лицето, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за първа група строежи, пета категория строежи, или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните пет години, считано от датата на подаване на офертата строителство на минимум един обект , което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. За „строителство с предмет еднакъв или сходен с предмета на поръчката, следва да се разбират ново строителство, и/или реконструкция и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на жилищна или смесена сграда с ниско застрояване, вилна сграда или сграда за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители . Участникът трябва да притежава валиден сертификат за внедрени системи, както следва: - ISO 9001:2008 „Системи за управление на качеството” или еквивалент; - ISO 14001:2004 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент. Обхвата на внедрените системи трябва да е за строителни дейности. изпълнение на услугата участникът следва да разполага най-малко със следните лица (експерти), отговарящи за извършване на СМР:. Технически ръководител на обекта: Да притежава образователно-квалификационна степен „магистър ” или „бакалавър” в областта на строителството, или строителен техник. За позицията се изисква минимум 5 години професионален опит, от който участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка;Отговорник за контрола на качеството: Да притежава съответното удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; Координатор по безопасност и здраве: да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР;Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора минимум следните квалифицирани строителни работници: работници топлоизолация - 2 бр.; монтажници гипсокартон - 1 бр.дограмаджии - 1 бр. В секи участник трябва да осигури при изпълнението на СМР/СРР Наемане на регистрирани в ДБТ безработни при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на изискванията по Приложение – Декларация за приемане на договора (Образец 5), изготвено по образеца на Проект „Красива България” за 2016 г.: a)При срок за изпълнение на договора за СМР 3(три) месеца, човекомесеците труд положен от общия състав работници са съобразно линейния график в Техническото предложение , като от тях минимум 24 (двадесет и четири) човекомесеца е изискуемият положен труд от квалифицирани/неквалифицирани безработни лица; b) Броят на общия състав работници, в т. ч. на квалифицирани/неквалифицирани безработни лица се изчислява на база посочения срок (в месеци) за изпълнение на договора за СМР; - Изплащане на заплати и внасяне на осигурителни вноски на база минимален месечен размер на осигурителния доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии, съгласно приложение №1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предложен гаранционен срок - тежест в общата оценка 40% 2. Ценово предложение – тежест в общата оценка 60%

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Участниците следва да представят Гаранция за участие в обществената поръчка в размер на: - 1200 лв.( хиляда и двеста лева) под формата на депозит или банкова гаранция. Гаранцията за изпълнение е в размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. Офертите на участниците ще се приемат в деловодството на Община Смядово на адрес: гр. Смядово, пл. „Княз Борис 1” №2, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. до датата и часа, посочени в публичната покана. Офертите ще бъдат отворени на 26.04.2016 г. от 11:00 ч. от комисия назначена от възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016