Версия за печат

BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски университет, Студентски град, За: Петя Дечева, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699270; 0885 888957, E-mail: petya.decheva@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414zpOB603689.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Възлагането на настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на работно облекло, униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства, обособени в 4 позиции за нуждите на Тракийски университет гр. Стара Загора” има за цел осигуряване на работно облекло, униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства, разделени по позиции за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурните му звена. Спецификата на поръчката налага възлагането й да се осъществи в 4 /четири/ обособени позиции, както следва: I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – „Доставка на работно облекло за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора“; II. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – „Доставка на работни обувки за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора“; III. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – „Доставка на униформено облекло за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора“; IV. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – „Доставка на лични предпазни средства /ЛПС/ за нуждите на структурните звена при Тракийски университет, гр. Стара Загора“;

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

18100000, 33199000, 35113400

Описание:

Работни дрехи, специално работно облекло и аксесоари
Работно облекло за медицински персонал
Защитно и предпазно облекло


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Количеството и обем на доставките – предмет на настоящата обществена поръчка са в зависимост от възникналата необходимост от покупката и доставка на работно облекло, униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства, разделени по позиции за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора по структурните му звена.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

56000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Структурните звена на Тракийски университет.

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участник в обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Участникът е длъжен да спазва сроковете и условията, посочени в Поканата и указанията за подготовка на оферта. Тази поръчка е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, в съответствие с разпоредбата на чл. 16г, ал. 2 от ЗОП. Доставката се извършва след предварително подадена писмена заявка от съответното структурно звено на Тракийски Университет гр. Стара Загора.Заявените количества да се доставят до посочените адреси до 5 работни дни, считано от момента на тяхното заявяване, като се посочват бройки и размери на изпратените стоки.1.Участникът трябва да има опит при изпълнение на доставки еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, в зависимост за обособената позиция за която участва, изпълнени през последните 3/три/ години, считано от датата на подаване на офертите. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 (три) доставки, еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по съответната Обособена позиция, за която участва. Под „еднакви или сходни“ трябва да се разбират доставки на работно облекло, униформено облекло, работни обувки и лични предпазни средства, в зависимост от обособената позиция за която участват. 2. Участниците трябва да предлагат стоки, които да отговарят на действащите стандарти за качество и изработка.3. Участникът трябва да разполагаме с магазин и/или склад за своевременно изпълнение на доставките до структурните звена на Тракийски университет, стационарен телефон и лице за контакт. Срокът за валидност на офертите следва да бъде не по – малко от 90 кал.дни, считано от датата на тяхното подаване.Офертите се подават в запечатан и непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая 335 /Деловодство/ на Тракийски университет гр. Стара Загора в срок до 16.00ч. на 26.04.2016г. Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия на 27.04.2016г., от 14.30ч. в Заседателна зала Ректорат, Тракийски университет гр. Ст.Загора, Студентски град.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

1. Съпроводително писмо (образец 1) и списък на документите (образец № 1а).2. Представяне на участника, административни сведения (образец № 2).Представянето на участника съдържа данни за лицето, което прави предложението – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б "е"), т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП (образец № 3). 3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника за участие в настоящата обществена поръчка.4. Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките (образец № 4), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата. 5. Заверени копия на документи - сертификати за качеството на производителя, протоколи от изпитване на предлаганите платове от акредитирана лаборатория, декларация за съответствие на работното облекло. Обувките, ботушите и чехлите да притежават пълномощно от производителя за дистрибуция, сертификат за качество и декларация за съответствие. Всички останали артикули трябва да бъдат придружени със сертификати или декларации за съответствие. 6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - образец № 5. 7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, ако участникът предвижда използване на подизпълнител – образец № 6.8. Декларация от подизпълнител – образец № 7. 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на проекта на договор - образец № 8. 10. Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици - образец № 9 11. Техническо предложение - образец № 10.12. Ценово предложение - образец № 11.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016