Версия за печат

BG-Свиленград

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Свиленград, бул.България №32, За: Грозденка Дюлгерова, Гергана Тонева, РБългария 6500, Свиленград, Тел.: 0379 74308; 0379 74359, E-mail: obshtina@svilengrad.bg, Факс: 0379 74371

Място/места за контакт: Общинска администрация, стая 308, стая 216

Интернет адрес/и:

Адрес на профила на купувача: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/avioximichesko-tretirane-sreshhu-komari/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

“Авиохимическо третиране срещу комари, чрез разпръскване на вещества от въздуха с авиационна техника, на земеделски имоти на територията на Община Свиленград, находящи се в непосредствена близост до р.Марица за 2016 година”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

90670000, 90922000

Описание:

Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация на населените места
Услуги по унищожаване на насекоми и други паразити


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Земеделски имоти, които ще се третират на територията на Община Свиленград, са както следва:I. Площи за основно третиране: 1. В землището на град Свиленград площите са: местност ”Канаклийска ува”- 550,00 дка; местност ”Орманя”- 300,00 дка; местност ”Пашекьовска ува”- 800,00 дка; Населено място - 83,00 дка; 2. В землището на село Капитан Андреево са: местност "Гюнлюка"- 1 467,00 дка; местност "Биберлика"- 800,00 дка; 3. В землището на село Генералово: местност "Левка дере"-400,00 дка; местност "Ченге дере"-400,00 дка; местност "Тополите"-200,00 дка. Общо дка: 5 000,00 дка. II. Площи които ще се третират след получаване на целеви държавен трансфер за рисков район по поречието на река Марица. Пръскането ще се извърши в сроковете по т. II.: 1. В землището на гр. Свиленград: местност ”Канаклийска ува”- 2 090 дка; местност ”Орманя”- 470 дка; местност ”Пашекьовска ува” – 300 дка; „Местност Брантия” - 1 900 дка; Местност „Кодбаяндър” – 650 дка; 2. В землището на село ГЕНЕРАЛОВО: местност "Левка дере" – 150 дка; местност "Ченге дере”- 200 дка; Местност „Тополите” – 100 дка; Местност „Кавак дере”- 1 350 дка; 3.В землището на село КАПИТАН АНДРЕЕВО: местност "ГЮМЛЮКА" – 190 дка; местност "БИБЕРЛИКА" - 600,00 дка. ОБЩО ДКА ЗА ТРЕТИРАНЕ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ДЪРЖАВЕН ТРАНСФЕР 8 000,00 дка. Общите площи за третиране са 13 000 дка, като 8 000 дка - т.II от таблицата в Техническото задание ще се възложат само в случай, че получи Целеви държавен трансфер за авиационно третиране на рискови за разпространение на популацията на комари площи по поречието на река Марица. Максималната стойност на поръчката (включваща две пръскания) е 26 250 без ДДС и 31 500 лв. с ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

31500 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Община Свиленград

NUTS:

BG422

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Авиохимическите работи - третирането срещу комари да се извърши съобразно Наредба № 24 от 2000 година за издаване на свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи издадена от министъра на транспорта и съобщенията и Наредба №15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (обн. ДВ,бр.47/2004г., изм.ДВ,бр.82/2008г.). Основната цел на услугата е провеждането на ефективни действия в борбата с комарите и снижаване на риска от разпространение на инфекции. Третирането да се извърши двукратно по определен график (период май - юли 2016г.), изготвен съвместно от изпълнителя и възложителя, съгласно предписание на РЗИ и в подходящ срок, съобразен с климатичните условия. Първото пръскане е през месец май. Третирането да се извърши с авиационна техника, като използваните биоцидни препарати да са в списъка на МЗ като допустими за ползване в Република България, по реда на глава IV, раздел II от ЗЗВВХВП / Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати/ и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа. Участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) специалист притежаващ правоспособност за ръководител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването. Ръководителят е отговорен за: а) контрола върху дозирането на прилаганите препарати; б) организацията на работата; в) инструктажа на обслужващите работници /ако има такива/ за начина на подготовка на работните разтвори, за предпазните мерки при работа с препарата, както и употребата на предпазните средства. Ръководителят на дейностите по дезинсекции контролира и носи отговорност за провеждането им. Участникът трябва да разполага и с минимум 1 (един) специалист притежаващ правоспособност за изпълнител за извършване на дейностите, съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредба № 3/24.01.2005 г. на Министерството на здравеопазването. При необходимост избраният изпълнител е длъжен да осигури достатъчна по брой работна група за подготовка и товарене във ВС на работните разтвори и за сигнализация при работа. Провеждането на дейности по дезинсекция става при спазване изискванията на Наредба № 15 от 8 април 2004г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ДВ, бр.47/2004 г., изм. ДВ, бр.82/2008 г.); Не се допуска третиране с препарати за дезинсекция и с инсектициди в интервала от 11:00 часа до 18:30 часа до края на май и от 10:00 часа до 19:30 часа за месеците от юни до октомври; Да се спазват изискванията,заложени в Наредба № 3/24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, и стандартите свързани с дейностите по дезинсекция. Дейности по дезинсекция могат да се извършват само от лица, придобили правоспособност за това.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията за участие в обществената поръчка с приложенията може да бъде намерена в „Профил на купувача” на електронната страница на Община Свиленград на следния адрес: http://svilengrad.nit.bg/publichni-pokani/avioximichesko-tretirane-sreshhu-komari/ Изтеглянето на документацията е безплатно. Офертата следва да бъде представена на Възложителя – гр. Свиленград, бул. “България” №32, стая № 302 на Общинска администрация – Свиленград до 17:30 часа на 25.04.2016г. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2016г. от 13:30 в Малката заседателна зала на Общинска администрация-Свиленград, ет.2.При писмено искане, направено до три дни преди изтичане на срока за получаването на офертите, възложителят най-късно на следващия ден публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим на достъп до сградата на ОбА-Свиленград.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016