Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Агенция по вписванията, ул. Елисавета Багряна 20, За: Младен Колев, България 1111, София, Тел.: 029486 151, E-mail: mladen.kolev@registryagency.bg, Факс: 029486 194

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.registryagency.bg.

Адрес на профила на купувача: http://profile.registryagency.bg.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмета на обществената поръчка е ”Доставка на течни горива за 16 броя служебни автомобили и 1 брой дизелов агрегат, собственост на Агенция по вписванията - град София и нейните териториални структури, чрез карти за безналично плащане“ и включва осигуряване на течни горива, бензин А95H и дизелово гориво за нуждите на Агенция по вписванията. Изпълнението е франко търговските обекти (бензиностанции) на изпълнителя на територията на цялата страна, посредством карти за безналично плащане и съгласно техническата спецификация. Видове горива: Общо до 20 400 (двадесет хиляди и четиристотин) литра от които: 1. Автомобилни бензини: А95 Н – прогнозно количество, литра - 10 400 л. 2. Гориво за дизелови двигатели: Прогнозно количество – 10 000 литра гориво за дизелови двигатели; 3. Възложителят запазва възможност да променя прогнозните количества до 10%, без да това да надхвърля максималната стойност на договора.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09132100, 09134200

Описание:

Безоловен бензин
Дизелово гориво


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Видове горива: Общо до 20 400 (двадесет хиляди и четиристотин) литра от които: 1. Автомобилни бензини: А95 Н – прогнозно количество, литра - 10 400 л. 2. Гориво за дизелови двигатели: Прогнозно количество – 10 000 литра гориво за дизелови двигатели; 3. Възложителят запазва възможност да променя прогнозните количества до 10%, без да това да надхвърля максималната стойност на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

50000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Р. България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

За учаснтиците не следва да: • са налице обстоятелствата по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП • са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим • свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура Изискванията за изпълнение са посочени в техническите спецификации. Технически изисквания към участниците: Участникът следва да има изградена търговска мрежа от собствени и/или наети бензиностанции на територията на цялата страна (минимум в окръжните градове на Република България). Обектите (бензиностанциите) на участниците трябва да са включени към система за безкасово картово разплащане чрез електронни карти и регистриране на заредените горива. Необходимите докуемнти за доказване на технически изисквания са посочени в документ УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

ДА

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Достъп до документацията е осигурен в профила на купувача на електронната страница на Агенция по вписванията - www.registryagency.bg. Изготвяне на офертата: Офертата трябва да съдържа техническо и ценово предложение и изричен текст, че се приемат всички условия и изисквания за изпълнението на поръчката. В офертата трябва да е посочен срок за валидност 45 дни от крайния срок за получаване на оферти. Офертата трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик лично или от упълномощено по надлежния ред лице, в деловодството на Агенция по вписванията. Върху плика се посочва наименование на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Отварянето на офертите ще се проведе на 26.04.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Агенция по вписванията, ет. 3, заседателна зала. Заседанието по отваряне на офертите е публично и на него могат да присъстват лица съгласно чл. 101г, ал. 3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016