Версия за печат

BG-гр. Копривщица

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Копривщица, ул. Любен Каравелов № 16, За: инж. Османи Родригес;Милена Георгиева Паралеева; Теодора Симеонова Главчева, Република България 2077, гр. Копривщица, Тел.: 0884 291864;0888 118288; 0884 909762, E-mail: info@koprivshtitca-bg.com

Място/места за контакт: Община Копривщица, гр. Копривщица, ул. Любен Каравелов №16

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.koprivshtitsa-bg.com.

Адрес на профила на купувача: http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/publichni-pokani/.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Избор на изпълнител за изграждане на „Здравен център в УПИ V – 787, кв. 55 по плана на гр. Копривщица“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45210000

Описание:

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на сгради


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Планирано е изпълнението на СМР на сграда за здравен център, състояща се от приемна, два кабинета с манипулационни за общо практикуващи лекари, кабинет с манипулационна за практикуващ зъболекар, лаборатория, два кабинета за общо ползване и санитарни възли. Участниците следва да предложат изпълнение на строителните работи с обхвата, определен в проектната документация, количествените сметки и техническата спецификация (Приложение № 1).

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

83333 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

УПИ V-787, кв.55 по плана на гр. Копривщица

NUTS:

BG412

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Общи изисквания към участниците: 1.1. В общ.поръчка могат да участват български и чуждестранни физ. или юр.лица, вкл. и техни обединения. 1.2. В случай, че участникът участва като обединение, изброените изисквания за техн.възможности ще се прилагат кумулативно за обединението като цяло. 2. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и чл.47, ал. 5 от ЗОП. 3. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците:Възложителят не поставя изисквания за финансовото и икономическото състояние на участниците. 4. Изисквания към техническите възможности и/или квалификация на участниците: 4.1. Изпълнено строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство на поне два обекта, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката. Под „строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката” следва да се разбират дейности, свързани с изпълнение на строителни работи по изграждане и/или реконструкция/ ремонт на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради, сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ до 1000 кв. м или с капацитет до 100 места за посетители. За доказване изпълнението на посоченото минимално изискване, се представя Списък на строителството, по см. на чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и: посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания (удостоверенията следва да съдържат дата и подпис на издателя и данни за контакт), или копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности; 4.2. Регистрация в Центр.проф.регистър на строителя: участникът трябва да е регистриран в ЦПРС, съгласно ЗКС, с право да извършва строежи от съотв. категория, съгл. изискванията на чл.3, ал.2 от ЗКС – I-ва група, V-та категория или по-висока, и/или ако е чужд. участник да има еквив.право /Вписването в съотв. регистър на държава - членка на ЕС, или на др. държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в ЦПРС за обхвата на дейностите, за които е издадено/. За доказване изпълнението на посоченото изискване се представя копие от удостоверението за регистрация и валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС или еквив.документ. 4.3. Всеки участник трябва да разполага с инж.–техн.екип, който ще бъде ангажиран с изпълнението на поръчката и следва да отговаря на следните мин.изисквания: Ръководител обект - завършено висше образование, степен „магистър” или еквив., квалификация: стр.инженер, специалност: „Строителство на сгради и съоръжения“ или еквив. специалност, отговарящ на чл.163а от ЗУТ; за чужд. лица – еквивал., съгл. законодателството на държавата, в която са установени; Техн. ръководител – техн. правоспособно лице, съгл. чл.163а от ЗУТ; за чужд.лица – еквивал., съгл. законодателството на държавата, в която са установени. Специалист «Контрол на качеството» - стр.инженер, притежаващ Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строит. продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. документ, с проф. стаж не по – малко от 2 г. Продължава в "Допълнителна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

КО = С +П + Ц, където: С – срок за изпълнение = 10т. П – Програма за изпълнение на обществената поръчка = 50 т. Ц – предложена цена = 40 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

04/05/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Продължение от т.Изисквания за изпълнение на поръчката: Специалист «Координатор по безопасност и здраве» (КБЗ), с най-малко 2 г. Проф. стаж на длъжност КБЗ, съгл.изискванията на ЗЗБУТ и Наредба №2/2004г. на МРРБ; да притежава валидно удостоверение за КБЗ в строителството, съгласно Наредба № 2/2004 на МРРБ; за чужд.лица- еквив., съгл. законодателството на държавата, в която са установени. Изпълнението на посочените мин.изисквания се доказва със Списък на техническите лица с посочване на образованието, проф. квалификация и проф. им опит.4.4. Техн. оборудване за изпълнение на поръчката: Участникът трябва да разполага с оборудване за изпълнение на поръчката, вкл. за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените СМР – стр. машини и техн. оборудване за изпълнение на общ.поръчка, под формата на собствени и/или наети и/или друга форма на офиц. ангажимент за срока на изпълнение на поръчката, минимум със следното оборудване: Багер – 1 бр.; самосвал -1 бр. Изпълнението на посочените мин. изисквания се доказва със Справка – декларация, по образец, на строит. машини и техн. оборудване за изпълнение на общ.поръчка. Справката съдържа наименование на машината или оборудването, техн. характеристики, свързани с тяхната производителност и основание за ползване от участника. 4.5. Застраховка „Професионална отговорност“: участникът следва да притежава сключена, валидна към датата на подаване на офертата, застраховка «Проф.отговорност» за вреди причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията, съгласно чл. 171, ал.1 от ЗУТ и/или ако е чужд. участник да има еквив. такава. Проф. дейност от застр.полица трябва да отговаря на предмета на поръчката. Изпълнението на посочените мин. изисквания се доказва с копие от застраховката за проф. отговорност – съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ или еквив. такава.Участникът може да докаже съответствието си с изискванията за техн. възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. Като трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на участника с тях. Офертата се подава в един оригинал на хартиен носител и на електронен носител CD (формат PDF и формат Excel- за КСС). Дата, час и място на отваряне на офертите- 05.05.2016 г. от 10:00 часа в заседателната зала на административната сграда на община Копривщица. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП. Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката са публикувани в електронен вид в Профила на купувача на официалната страница на Възложителя- община Копривщица: http://www.koprivshtitsa-bg.com

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

04/05/2016