Версия за печат

BG-Долна Митрополия

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Долна Митрополия, ул. Св.Св. Кирил и Методий № 39, За: Поля Цоновска - Кмет на Община Долна Митрополия, Пепа Герашка - Директор Дирекция ОССИКИ, Р България 5855, Долна Митрополия, Тел.: 06552 2506, E-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, Факс: 064 680704

Място/места за контакт: Община Долна Митрополия, област Плевен

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.dolnamitropolia.bg.

Адрес на профила на купувача: http://op.dolnamitropolia.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20160414azfl793809.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Предмет на настоящата поръчка е определяне на изпълнител по реда на глава осем „а“, във връзка с чл.14, ал.4, т.1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за извършване на строително монтажни и ремонтни дейности на общинска сграда, ползвана от ЦДГ „Слънце“ в с.Ореховица, община Долна Митрополия, находяща се в кв. 1 по плана на населеното място. За нуждите на ремонтните дейности е разработен технически проект по всички проектни части, който е одобрен от община Долна Митрополия и за строежа е издадено разрешение за строеж № 1 от 18.01.2016 г. Проектната документация е неразделна част от настоящата документация. Предвидените дейности съгласно одобрения проект и изискванията към строителството са подробно описани в Техническата спецификация, а конкретните видове и количества СМР са количествено измерени в приложената Количествена сметка, като тези документи са неразделна част от документацията за участие.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45453000

Описание:

Строителни работи по възстановяване и възобновяване


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Изпълнителят трябва да съобрази работните планове и графици с метеорологичните условия, технологичните изисквания и спецификата на строителния обект. Извършването на строително монтажните работи за подобряване на средата в ЦДГ „ Слънце” село Ореховица и други работи до въвеждане на обекта в експлоатация включват следните основни дейности: • Подмяна на дървена дограма след демонтажа й с четирикамерна PVC дограма с подпрозоречни плотове и показатели: - Коефициент на топлопреминаване = 1.7 W/ м2К - Цвят RAL 9003; - Стъклопакет / 24мм/ - две флоатни стъкла – 4мм, вън бяло, вътре ниско емисионно / К стъкло/ - 16мм; Показателите на дограмата са доказани съгласно чл. 12, ал. 2 от Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и всички последващи изменения. Точните параметри се установяват след проверка и замерване от място преди доставка и монтаж от Изпълнителя. • Обръщане на отвори с гипсокартон. • Направа на окачен таван с минералватови пана модул 60/60 см. • Монтаж на минерална вата с дебелина 100мм над окачен таван. • Топлоизолация 80мм вътрешна по таван в сутерен / котелно/. • Шпакловка, варосване, грундиране, боядисване с латекс – вътрешно. • Монтаж на тръбно скеле. • Топлоизолация на външни стени с пенополистирол EPS80мм. • Минерална мазилка по фасади • Монтаж на нова ел. инсталация с кабели СВТ 4х16 кв.мм, СВТ 5х10 кв.мм, СВТ3х4.0 кв.мм СВТ 3х2.5кв.мм и СВТ 3х1.5кв.мм в гофрирани тръби Ф 16 и Ф 32. • Монтаж на осветителни тела , включително такива за евакуация. • Направа на заземление. • Монтаж на отоплителен котел, водогреен на пелети с топлинна мощност 30кw, размери 755х600х1450, комплект с автоматизирана горелка. • Монтаж на бункер за пелети с шнеков механизъм, размери 800х800х1300мм. • Монтаж на водоразпределител / водосъбирател/ Ф 76/70мм, L = 950 мм, включително спирателни кранове Ф 11/4”, Ф 1, Ф , термо манометър и изолация с 3см. мин. вата и алуминиево фолио. • Монтаж на черни газови тръби и тръбна профилна топлоизолация. • Монтаж на полиетиленови тръби с алуминиева вложка за аншлуси и тръбна профилна топлоизолация. • Хидравлична проба на тръби. • Монтаж на алуминиеви радиатори и на двойно панелни стоманени радиатори. • Монтаж на кръгли, спирално навити въздуховоди от поцинкована ламарина. • Проби – топла проба на отоплителни тела, водна проба на котела, 72 часова проба на котелно и отоплителна инсталация. • Монтаж на водоустойчиви осови вентилатори с автоматични щори. • Единични изпитвания и 72 часова проба на осови вентилатори в работни условия. • Монтаж на PPR тръби за студена вода. • Монтаж на тръбна профилна топлоизолация. • Хидравлична проба на водопровод. • Монтаж на PVC тръби с фасонни части. • Основа за настилка на детско съоръжение – тънък изкоп, полагане на речна баластра и армирана пердашена замазка • Монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка от червени плочи. • Монтаж на комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 години. • Монтаж на „легнали градински бордюри” с размери 8/16/50см. • Окончателно почистване . • Извозване на строителни отпадъци на сметище. • Екзекутивни чертежи.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

85550 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

село Ореховица, община Долна Митрополия, област Плевен.

NUTS:

BG314

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Общи условия • Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата поръчка се представлява от управителя/управителите си или от специално упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. Изисквания към участниците, съгласно правилата на Проект „Красива България“: 1. Всеки участник да осигури създаване на заетост при реализиране на горецитирания обект чрез наемане на регистрирани в ДБТ безработни, при реализиране на обекта, които са част от общия състав работници, при спазване на следните изисквания по Приложение – Декларация за приемане на договора, изготвено по образеца на Проект „Красива България” за 2016 г.. 2. Офертата на всеки кандидат или участник трябва да е изготвена в съответствие с условията за заетост и за наемане на безработни, като заложените човекомесеци труд следва да са определени по такъв начин, че да бъдат удовлетворени всички договорени изисквания по заплащане на заетите работници, вкл. на безработните. 3. Изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри- Участникът да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти „първа група”, „пета категория” съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква "а" от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, Технически възможности 1.Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата строителство, еднакво или сходно с предмета на поръчката на минимум 1 (един) обект. 2. Участникът следва да разполага към момента на подаване на офертата и през целия период на осъществяване на обекта на поръчката, със собствен или нает правоспособен персонал както следва: А.) Ръководен технически персонал, включващ минимум: - Технически ръководител на обекта Квалификация и умения: образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър” в областта на строителството или строителен техник с четиригодишен курс на обучение или еквивалентна образователна/професионална квалификация за дипломи придобити извън Република България; Общ професионален опит - минимум 5 години по специалността; Специфичен опит: участие като „технически ръководител” на минимум 1 обект с предмет, подобен на предмета на настоящата поръчка; - Длъжностно лице по безопасност и здраве Квалификация и умения: придобита професионална квалификация, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал.2 от ЗУТ и чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР; Да притежава валидно към датата на подаване на офертата удостоверение за завършен курс на обучение съгласно Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (обн. ДВ бр. 37/2004 г.) - Отговорник по контрола на качеството Квалификация и умения: да притежава съответното удостоверение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ; !!! Участникът трябва да посочи за всяка от позициите от експертния състав отделни лица (един експерт не може да съвместява две позиции от изискуемия експертен състав). Б.) Квалифицирани строителни работници – за изпълнение на СМР/СРР на обекта, определени от участника като брой, квалификация и код по НКПД (когато е приложимо), съобразно видовете работи по КСС. 3. Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2008 с обхват строително-ремонтни дейности (строителство) или еквивалент;

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Комплексната оценка” се определя на база следните показатели: 1. Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти – Р – макс. бр. т. – 100, отн.тежест в КО – 30% 2. Ценово предложение – Ц – макс. бр.т. – 100, отн.тежест в КО - 70 % Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената комплексна оценка по формулата: КО = Р х 30% + Ц х 70 % Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия. 1. Р – Срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти - Предложението по този показател задължително се посочва в календарни дни. Срокът за реакция при установени дефекти в гаранционния срок представлява времето необходимо на участника от момента на известяване за установения дефект до реалното мобилизиране на необходимия ресурс и стартиране на място на отстраняването на същия. Участникът предложил най–кратък срок за реакция при отстраняване на дефекти получава възможния максимален брой точки по показателя – 100 точки. Тегловен коефицент в КО - 30%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Р = (Pmin/Pi) х 100, където • Pi – предложеният срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на съответния участник; • Pmin – минималният предложен срок за реакция при необходимост от отстраняване на гаранционни дефекти в календарни дни, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката на участника, предложил най-кратък срок за реакция. 2. Ц - Ценово предложение - Участникът предложил най – ниска обща цена за изпълнение на поръчката, получава максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 70%. Оценките на участниците по показателя се изчисляват по формулата: Ц = (Цmin/Цi) х 100, където: • Цi е предложената обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник; • Цmin е най-ниската предложена обща цена в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

На профила на купувача Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Пликът трябва да съдържа следните документи: • Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; • Представяне на участника – попълва се Приложение №1, което включва: а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. б) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 от ЗОП - Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) за обекти „пета категория”- „първа група” съгласно чл.137, ал.1, т.5, буква а) от ЗУТ, издадено съгласно Закона за камарата на строителите, обн. ДВ, бр. 108/29.12.2006 г. и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, обн. ДВ, бр. 101/22.11.2013 г. или еквивалентно • Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация) - оригинал; • Копие на договора за обединение, при участник обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият. • Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката – попълва се Приложение №2; • Декларация от подизпълнител (в случаите, когато е приложимо), че е съгласен да участва в процедурата като такъв – попълва се Приложение № 3;. • Подписан и подпечатан на всяка страница договор за СМР (Приложение №9 – Договор СМР), като в него се попълват само данните на участника. • Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договор - попълва се Приложение №4; • Списък на строителството, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано до датата на подаване на офертата, който включва предмета на строителството, обхвата и обема на работата, вкл. кратко описание на извършваните дейности, датата на започване и приключване на работата по него, мястото на извършване на строителството и Възложителя - попълва се Приложение №5. • Списък -декларация на ръководните служители и на броя и квалификацията на наетите лица, които ще участват в изпълнението на поръчката, в която са посочени образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на предложените експерти – Приложение №6,. • Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Приложение №7; В Техническото предложение за изпълнение на поръчката, участникът посочва своето предложения относно Срок за реакция при установена повреда в рамките на гаранционните срокове в календарни дни. Приложение №7 - Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да бъде придружено от: 1. Линеен календарен план придружен с Диаграма на работната ръка. 2. Списък –декларация за основните видове материали и изделия, които ще бъдат вложени при изпълнение на поръчката с посочване на вида, търговското наименование, производител, доставчик и общо количество за влагане, съобразно подробната Количествена сметка за изпълнение на СМР - Приложение № 7а – Декларация материали. 3. Декларация за гаранционни срокове за всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнението на обекта - Приложение № 7б ; 4. Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП - в свободен текст, ако е приложимо. • Ценово предложение - Приложение № 8 - придружено от: 1. Количествено-стойностни сметки /КСС/ - Приложение №8а - попълнено и подписано, оригинал; 2. Анализи на единичните офертни цени за всички видове строителни работи, включени в КСС – заверени от участника;

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016