BG-Лом

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Клон-териториално поделение Лом на Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура, ул. Пристанищна №21, За: инж. Иван Иванов, Република България 3600, Лом, Тел.: 0971 68384, E-mail: i.ivanov@bgports.bg, Факс: 0971 66972

Място/места за контакт: Инфраструктура, акватория и собственост

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.bgports.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bgports.bg/bg/zop/145.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Строителство

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Вертикална планировка и трайни настилки в пристанищен терминал Оряхово“

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обхватът на поръчката включва проучване, проектиране на трайни стоманобетонови настилки в пристанищен терминал Оряхово с обща площ 2519 кв.м. и изпълнение на вертикална планировка, проектиране и изграждане на пешеходни алеи, включително и зелени площи на 1638 кв.м. Строително монтажните работи ще бъдат изпълнени на два етапа, като на първи етап (предмет на настоящата поръчка) ще бъдат изпълнени 1697 кв. м. трайни стоманобетонови настилки, и вертикална планировка включително пешеходни алеи и зелени площи около и пред административна сграда на терминал Оряхово с обща площ от 854 кв. м.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

260000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Пристанищен терминал Оряхово, част от пристанище за обеществен транспорт с национално значение Лом

NUTS:

BG313

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. До участие в поръчката се допускат всички български или чуждестранни физически или юридически лица, както и техни обединения, които отговарят на условията, посочени в ЗОП и изискванията, обявени от възложителя в документацията за участие и в публичната покана. 2.Участникът следва да има актуална регистрация в Централния професионален регистър към Камарата на строителите. 3.Участникът трябва да има опит в извършването на еднакви или сходни с предмета и обема на поръчката работи. 4.Участникът следва да разполага с екип от ръководни технически лица, които ще отговарят за изпълнението на строителните и монтажните работи, с професионална квалификация и професионален опит, както следва: -ръководител обект - квалифициран специалист с висше образование в областта на архитектурата и строителството на сгради и съоръжения; -технически ръководител - квалифициран специалист с образователно-квалификационна степен минимум „магистър”, с техническа специалност и опит минимум 5 (пет) години в областта на строителството ; -специалист по ЗБУТ с образование в областта на архитектурата и строителството на сгради и съоръжения, преминало курс за обучение за координатор по ЗБУТ; -координатор по безопасност и здраве, отговарящ на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, и опит на подобна позиция минимум 3 години. -Проектантски екип: Проектант по част „Геодезия“; Проектант по част „Отводняване“; Проектант по част „Настилки“; Проектант по част „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/; Проектант по част „Пожарна безопасност“ /ПБ/; Експертите от Проектантският екип следва да имат пълна проектантска правоспособност по съответната част. Техническото задание и приложенията към него са публикувани в Профила на купувача, раздел Публични покани, на адрес: http://www.bgports.bg/bg/zop/145

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Определяне на комплексната оценка (КО). Комплексната оценка се получава по следната формула: Комплексна оценка (КО)= ОЦх50%+СИх5%+ ОТх45% Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Изискванията към участниците, изискуемите документи и информация са подробно описани в документацията за участие, публикувана в Профил на купувача, раздел Публични покани, на адрес http://www.bgports.bg/bg/zop/145 Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата на възложителя. Офертите ще бъдат отворени от назначена от възложителя комисия в Клон-териториално поделение Лом, находящо се на адрес: гр. Лом, ул. „Пристанищна”№21, на 27.04.2016 г. от 11.00 часа

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016