Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Мариана Китова, Маргарита Миркова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308818; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставки на канцеларски материали за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

30000000, 30100000, 30190000, 30192000, 30192700, 30193000, 30193700, 30197000, 30197630

Описание:

Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети
Офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на компютри, принтери и мебели
Различни машини, оборудване и принадлежности за офиса
Принадлежности за офиса
Книжарски стоки
Органайзери и принадлежности
Кутия за папки с документи
Дребно офис оборудване
Хартия за печатане


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Съгласно Таблица 1 от документацията към публичната покана.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Участникът трябва да има опит в изпълнението на поръчки с еднакъв или сходен предмет. Под сходен предмет на поръчката следва да се разбира доставка на канцеларски материали и/или офис оборудване и/или консумативи. Обстоятелството се доказва с представяне на списък на доставките (по образец към документацията), които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите. Съгласно чл. 51, ал. 4 от ЗОП участникът следва да представи удостоверение, издадено от получателя на доставката или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. Участникът трябва да има внедрена система за управление на качеството приложима за продажби и доставка на хартия, канцеларски и офис материали. За доказване на това изискване участникът следва да представи заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с посочения обхват. Участникът трябва да има внедрена система за управление на околната среда с обхват продажби и доставка на хартия, канцеларски и офис материали. За доказване на това изискване участникът следва да представи заверено копие на сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент с посочения обхват. 1. Канцеларските материали трябва да бъдат нови, нерециклирани, неупотребявани, със срок на годност не по-малко от една година от датата на доставката, да отговарят на всички технически и екологични показатели за съответния артикул и да бъдат доставени в ненарушена транспортна опаковка. 2. Бялата принтерна (копирна) хартия трябва да е произведена от 100% целулозни влакна, с висока белота, непрозрачна, подходяща за двустранно копиране, за високоскоростни копирни машини, факсова техника, лазерни и мастилено-струйни принтери. Качествените показатели, по ISO, на принтерната (копирната) хартия трябва да са равни или по-добри от: - грамаж - 80 г. / м. +/- 1,5; - непрозрачност – не по-малко от 94 %; - степен на белота (CIE) – минимум 167; - съдържание на влага – под 5,3 %. 3. Всяка доставка трябва да се придружава със сертификати за качество (декларации за съответствие) за консумативите. 4. Доставка, която не отговаря на заявените количества и модели или на изискванията посочени в настоящата документация не се приема от възложителя. 5. Заплащането на изпълнената заявка ще се извършва по единични цени, съгласно ценовото предложение на изпълнителя/доставчика и съгласно заявените от възложителя количества. 6. Представените от участника единични цени трябва да включват всички разходи по изпълнение на доставката до мястото на доставка посочено от възложителя. 7. Срокът за доставка на заявени количества консумативи е както следва: - за Централно управление в гр. София, ул. „Ген. Й.В.Гурко” № 5 - не по-дълъг от 3 (три) работни дни от датата на направената заявка. - за областните отдели „АА” в страната - не по-дълъг от 7 (седем) работни дни от датата на направената заявка. Към офертата си участникът трябва да представи мостри на посочените в Таблица 1 материали, както и актуален каталог с предлаганите от него артикули. В каталога (или на публично място, което трябва да бъде посочено) трябва да се съдържат единичните цени на артикулите. В предложението на участника трябва да е посочен процентът отстъпка от цената, който ще ползва Възложителят при поръчка на артикулите, включени в каталога, извън артикулите, посочени в горната таблица. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора. Гаранцията се представя под формата на парична сума по сметка на ИААА или банкова гаранция. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато формата на гаранцията за изпълнение е парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на ИААА: Уникредит Булбанк, клон Батенберг IBAN: BG75UNCR96603320607314 BIC: UNCRBGSF Допълнителна информация се съдържа в документацията към публичната покана.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Критерии за възлагане: „икономически най-изгодна оферта” При комплексното оценяване на офертите ще се отчитат следните показатели: 1. К1 „Предлагана обща цена” – с относителна тежест при оценяване – 70 %. 2. К2 „Процент отстъпка от каталога на участника” – с относителна тежест при оценяване 15 %. 3. К3 „Качество” – с относителна тежест при оценяване 15 %. Всеки участник може да получи комплексна оценка максимум 100 точки. Крайната комплексна оценка на всяка оферта представлява сбор от получените оценки по показателите К1, К2 и К3 на съответната оферта или К = К1+К2+К3, където: минималната предложена цена от участник К1 = ----------------------------------------------------------------- х 70. предложената цена на оценяваната оферта отстъпка от цената, предложена от оценявания участник К2 = -------------------------------------------------------------------------- х 15. най-високата отстъпка от цената, предложена от участник оценка на мострите на оценявания участник К3 = ------------------------------------------------------------------------------ х 15. максималната оценка на представени от участник мостри Качеството се оценява от членовете на комисията, като точките се определят общо за елементите по позицията. При определяне на качеството ще бъдат взимани в предвид материя, дизайн, функционалност и др. показатели имащи отношение към функционалността, здравината и ергономичността на предлаганите материали. Най-високата оценка е 15 точки, като същата се определя на участника, чийто артикули са най-високо оценени от комисията. Оценката на всеки участник, предложил елементи с по-ниско качество, се намалява с по 2 точки спрямо предходната, така съответно оценките са: 15 т., 13 т., 11 т. и т.н., в пропорционална зависимост между качество и висока оценка.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Пликът с офертата трябва да се съдържат следните документи: 1. Представяне на участника, по образец № 1 от документацията за участие, в оригинал; 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал или заверено копие; 3. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие; 4. Списък на изпълнените през последните 3 (три) години до датата на подаване на офертата доставки, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, по образец № 4 от документацията за участие, в оригинал; 5. Удостоверения за изпълнените доставки по предходната точка; 6. Заверено копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват – продажби и доставка на хартия, канцеларски и офис материали. 7. Заверено копие на сертификат ISO 14001:2004 или еквивалент с обхват – продажби и доставка на хартия, канцеларски и офис материали. 8. Заверено копие на сертификат за произход и качество на принтерната хартия, издаден от производителя или лабораторен анализ. 9. Техническо предложение за изпълнение – по образец № 2 от документацията за участие, в оригинал. 10. Ценово предложение, по образец № 3 от документацията за участие, в оригинал; 11. Мостри на предлаганите канцеларски материали, посочени в Таблица 1, придружени със списък-опис на същите. Техническото и ценово предложение се подписват само от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя представителните си функции. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях. Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 28 април 2016 г. от 14.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" в гр. София, ул. "Ген. Й. В. Гурко" № 5. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. При промяна на посочените по-горе дата, място и час за отваряне на офертите, ще бъде публикувано съобщение в „Профил на купувача” на интернет страницата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, а подалите оферти участници ще бъдат уведомени. Публичната покана, както и документацията за участие в поръчката са публикувани в "Профил на купувача" на интеренет страницата на агенцията.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2016