Версия за печат

BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

БДЖ - Пътнически превози ЕООД, ул. Иван Вазов № 3, За: Любомир Младенов; Вера Захова, Република България 1080, София, Тел.: 0884 929409;0884 228812, E-mail: vzahova@bdz.bg, Факс: 02 9800494

Място/места за контакт: отдел Финансов мениджмънт,отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.bdz.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/biznes-analiz-i-dizain-na-reshenie-za-izgrajdane-na-centralizirana-informacionna-sistema-za.html.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Бизнес анализ и дизайн на решение за изграждане на централизирана информационна система за управление на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ (Entire Resource Planning)"

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72600000

Описание:

Услуги по оказване на помощ и консултации в областта на компютърните системи


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

„Бизнес анализ и дизайн на решение за изграждане на централизирана информационна система за управление на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ (Entire Resource Planning)", съгласно Техническите и функционални изисквания и спецификации на Възложителя- Приложение №1 към публичната покана

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

65000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

на територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Оферта може да представя всяко българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения. Офертата да съдържа: 1.Данни за участника-по обр.Пр.№3 към поканата; 2.Техническо предложение-по обр.Пр.№4 към поканата,съдържащо: 2.1.Качествено и добросъвестно изпълнение на поръчката,при пълно съответствие с изискванията и условия в Техн.и функц.изисквания и спецификации-Пр.№1 към поканата. 2.2.Срок за изпълнение на поръчката-не повече от 180 календарни дни от датата на влизане в сила на договора. 2.3.Условия и начин на плащане–плащането се извърши в левове,по банков път,в срок до 10 (десет) работни дни след представяне на оригинална фактура и двустранно подписан окончателен протокол за приемане на изпълнението на поръчката. 2.4.Подходи и техники за изпълнение на поръчката 2.5.Стратегия за управление на рисковете,с посочване изчерпателно на рисковете,които могат да настъпят по време на изпълнението на проекта,както и мерки за преодоляването им 2.6.Стратегия за управление на качество 2.7.Подход и методология за Управление на проекта 2.8. За доказване на техн.си възможности за изпълнение на поръчката участникът прилага: 2.8.1.Списък на услугите,които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,изпълнени през последните три години,считано от датата на подаване на офертите за участие,с посочване на стойностите,датите и получателите,подписан от участника/в оригинал/,заедно с доказателство за извършената услуга,което може да се предостави под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър,в който е публикувана информация за услугата-по образец-Пр.№7 към публичната покана.Забележка: Под „сходни услуги” се разбират услуги по извършване на анализ на бизнес процеси, подготовка на техническа спецификация и услуги по проектиране на информационни системи. Изискване на Възложителя: Участниците следва да са изпълнили през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението за участие, минимум 3/три/ услуги с предмет,еднакъв или сходен с предмета на обществената поръчка. 2.8.2.Списък на персонала,който ще бъде ангажиран с изпълнението на обществена поръчка,с точно посочване на позицията, за която се предлага всяко лице,образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на всяко от тях–по образец-Пр.№8 към поканата.Изискване на Възложителя:Участниците следва да разполагат с екип от експерти с необходимите квалификация и правоспособност, които да са компетентни и с достатъчно опит,за да могат да изпълнят дейностите предмет на настоящата поръчка.Минималните изисквания на Възложителя по отношение на образованието,професионалната квалификация и професионалния опит на експертите са подробно описани в т.5 от Пр.№1 към публ.покана. 2.8.3.Предложение за изпълнение на поръчката,изготвено в пълно съответствие с Техн и функц.изисквания и спецификации– Пр.№1 към публ.покана. 3. Срок на валидност на офертата-не по-малко от 90 дни след датата,определена за краен срок за приемане на офертите за участие. 4.Предлагана цена,както и обща стойност,в съответствие с прилож.към поканата обр.на ценово предложение- Пр.№5 5.Други изисквания: 5.1.Когато офертата се подава от юридическо лице,същата следва да е подписана от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нот.заверено пълномощно негов представител,както и оформена с печат на участника.Пълномощното се представя в оригинал или нотар.заверено копие. 5.2.Виж в раздел"Допълнитeлна информация"

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1.К1-предлагана цена - с относителна тежест 0,30 в комплексната оценка 2.К2-техническа оценка (ТО) - с относителна тежест 0,70 в комплексната оценка.Поради големия си обем методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е публикувана в "Профил на купувача" на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД - Приложение №2 към публичната покана.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:30

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Допълнение към раздел III."Изисквания за изпълнение на поръчката" 5.2.Декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици-Прил.№9. 5.3. Офертите ще бъдат оценявани по критерия "икономически най-изгодна оферта", съгласно приложената към документацията за участие Методика за определяне на комплексна оценка на офертите. Поканата и приложенията й са достъпни на Профила на купувача на "БДЖ-ПП" ЕООД- http://www.bdz.bg/bg/publichni-pokani/biznes-analiz-i-dizain-na-reshenie-za-izgrajdane-na-centralizirana-informacionna-sistema-za.html Всички документи трябва да бъдат заверени(когато са ксерокопия)с гриф “Вярно с оригинала”,подпис на лицето/ата, представляващи участника и мокър печат. 6.Срок и място за получаване на оферти: 6.1.Срок- 26.04.2016 г. 6.2.Място-Офертата на участник,заедно с приложените към нея изискани документи,да се представи в запечатан непрозрачен плик с надпис:ДО "БДЖ- Пътнически превози" ЕООД,гр. София 1080,ул.Иван Вазов №3 Оферта за „Бизнес анализ и дизайн на решение за изграждане на централизирана информационна система за управление на „БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД“ (Entire Resource Planning)",точен адрес на подател,лице за контакт,факс,имейл,телефон за връзка 7.Дата,час и място за отваряне на офертите-Датата на провеждането на заседанието на комисията за отваряне и разглеждане на подадените оферти е 27.04.2016 г. от 10,00 часа в сградата на "БДЖ- ПП"ЕООД,на адрес:гр. София,ул.Иван Вазов №3.На заседанието могат да присъстват участници в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,в която се извършва отварянето. 8.Изисквания към изпълнителя при сключване на договор: За сключване на договора определеният за изпълнител участник следва да представи: 8.1.Документи,издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП - оригинал или нотариално заверено копие и декларация за липса на обстоятелства по чл.47,ал.5 от ЗОП-оригинал; 8.2.Гаранция за изпълнение на договора,представляваща 5% от общата стойност на договора без ДДС,учредена в полза на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД.Гаранцията се представя в една от следните форми:безусловна и неотменяема банкова гаранция в оригинал или парична сума,внесена като депозит по банкова сметка на "БДЖ-Пътнически превози"ЕООД,със срок на валидност 30 дни след изтичане на срока на договора. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице,всички документи,издадени от компетентни органи за липса на обстоятелствата по чл.47,ал.1,т.1 от ЗОП и декларациите по чл.47,ал.5 от ЗОП да бъдат в официален превод на български език.В случай,че гаранцията за изпълнение е внесена в чуждестранна банка и в чужда валута е необходимо стойността да отговаря на левовата равностойност,изчислена по централния курс на БНБ в деня на плащането.Същата да бъде с официален превод на български език. Договорът с определения за Изпълнител участник ще бъде сключен при условията на приложения проекто договор- Приложение №6 към поканата. Приложения към публичната покана: Приложение №1-Технически и функционални изисквания и спецификации; Приложение№2-Методика за определяне на комплексна оценка на офертите; Приложение№3-Данни за участника; Приложение №4 - Образец на техническо предложение; Приложение№5 - Образец на ценово предложение; Приложение №6 - Проект на договор; Приложение №7 - Списък по чл.51, ал.1,т.1 от ЗОП; Приложение №8 - Списък на персонала, който ще бъде ангажиран с изпълнението на обществената поръчка Приложение№9- Образец на декларация по закона за икономическите и финансови отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016