Версия за печат

BG-Кубрат

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Община Кубрат, ул.Княз Борис I, №1, За: Ренета Филипова, Р България 7300, Кубрат, Тел.: 0848 72020, E-mail: kubrattown@abv.bg, Факс: 0848 73205

Място/места за контакт: град Кубрат, ул.Княз Борис I, №1

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.kubrat.bg/bg/index.php.

Адрес на профила на купувача: http://www.kubrat.bg/bg/profile/buyerprofile.php.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

С настоящата поръчка се възлага изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор - при спазване на правилата на глава 8а от ЗОП, процедура с предмет: „Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Кубрат на четири обекта: Обект № 1: бл. „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 Обект № 2: бл. „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1 и „Юрий Гагарин“ № 9 и № 7 Обект № 3: бл. „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 Обект № 4: бл. „Ангел Кънчев“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3“ Обектите са многофамилни жилищни сгради, одобрени за обновяване в рамките на Националната програма енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти: 1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6 от ЗУТ. 2. За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

71520000

Описание:

Строителен надзор


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвидени за изпълнение са следните дейности за всички обекти: 1. Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на предстоящите за изработване проекти в съответствие с чл. 142, ал. 6 от ЗУТ. 2. За дейностите на строителен надзор, Изпълнителят следва изискванията на чл. 168 от ЗУТ. Стойността на поръчката е разпределена за различните обекти както следва: № Блок РЗП [m2] Оценка на съответствието Строителен надзор 1 ЕПЖБ „Райна Княгиня“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 2 4062,24кв.м 5077,80 10 155,60 2 ЕПЖБ „Хан Кубрат“, ул. „Люлин планина“ № 1и "Юрий Гагарин" № 9 и № 7; 4223, 32кв.м. 5279,15 10558,35 3 ЕПЖБ „Захари Стоянов“, гр. Кубрат, ул. „Иван Вазов“ № 6 3802,95кв.м. 4753,60 9507,30 4 ЕПЖБ „Ангел Кънчев“, гр. Кубрат, ул. „Стефан Караджа“ № 3 3802,95кв.м. 4753,60 9507,30

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

59593 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

гр.Кубрат

NUTS:

BG324

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участниците трябва да притежават валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал. 2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон. 2.1.1. До участие в публична поканата се допускат участници, за които не са налице следните обстоятелства: а/ осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за: престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; б/ при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация; в/ които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 2.1.2. Изискванията по буква „а” по-горе се прилагат по отношение на лицата определени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 2.1.3. При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 2.1.1. по-горе с декларация. 2.1.4. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. «а» - «д» от ЗОП, ( т. 2.1.1, «а» по-горе), а по отношение на липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 – декларация. 2.1.5. Не може да участва в обществената поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т. 2.1.1., буква „а”. 3. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно развитие или еквивалентен регистър (заверено копие). Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1. Предлагана цена – 50 точки 2. Методология и организация за изпълнение на поръчката - 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

25/04/2016 14:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Документацията е изцяло достъпна за всички заинтересовани лица на адреса на профила на купувача, посочен в настоящата покана. Отварянето на офертите ще се извърши на 26.04.2016 г. в 10:00 часа в в заседателната зала на община Кубрат при условията на чл.68, ал.3 от ЗОП.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

25/04/2016