BG-Стара Загора

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Тракийски унивреситет, Студентски град, За: инж. Лиляна Касаджикова, Гергана Маламова, Република България 6000, Стара Загора, Тел.: 042 699202; 042 699214; 042 699270, E-mail: rector@uni-sz.bg, lili@uni-sz.bg, malamova@uni-sz.bg, Факс: 042 672009

Място/места за контакт: Тракийски университет

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.uni-sz.bg/.

Адрес на профила на купувача: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150817sbKO276510.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Услуги

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

Осигуряване на интегрирани мрежови услуги с доставка на Интернет за нуждите на Тракийски Университет гр. Стара Загора

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

72400000

Описание:

Интернет услуги


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Предвиден е прогнозен максимален разполагаем финансов ресурс за изпълнение на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка до 66 000,00лв. (шестдесет и шест хиляди лева) без вкл. ДДС, което е 79 200,00лв. (седемдесет и девет хиляди и двеста лева) с включен ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

66000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Тракийски универститет и структурните му звена

NUTS:

BG344

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Място за изпълнение на услугата, предмет на настоящата обществена поръчка, е структурните звена на Тракийски университет:Студентски град, гр. Ст. Загора: Ректорат + Аграрен факултет + Ветеринарно-медицински факултет + Стопански факултет и Библиотека + УОС + НЦПО “Америка за България", Медицински факултет – Деканат, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11, Медицински факултет – Морфоблок, гр. Стара Загора, ул. Армейска № 11, Педагогически факултет - гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9, Медицински колеж - гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9, ДИПКУ - гр. Стара Загора, ул. Армейска № 9.В обществената поръчка могат да участват, като подават оферти, всички български или чуждестранни физически и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените изисквания от Възложителя в настоящите указания за участие. 1. Участникът следва да е изпълнил успешно услуги, еднакви или сходни с предмета на настоящата поръчка, за периода през последните 3 години, считано от датата посочена като краен срок за получаване на оферти. Всеки участник трябва да докаже изпълнението на минимум 1 услуга по изработка на специализиран софтуер за мониторинг и управление на локални мрежи и минимум 2 услуги за осигуряване на Интернет до корпоративни потребители.Под „услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката” следва да се разбират услуги, свързани с осигуряване на Интернет до корпоративен потребител. За изпълнение на изискването опит в разработване на специализиран софтуер за мониторинг и управление на локални мрежи, следва да се разбира разработване на специализиран софтуер за мониторинг и управление на локални мрежи.2.Участникът трябва да разполага с необходимите специалисти, които пряко да отговарят за осъществяване на услугата по посочените структурни звена. Участникът трябва да докаже наличие на поне трима специалисти, които да отговарят за техническата поддръжка на съоръженията, за осигуряване на всички елементи на услугата на място в изброените структурни звена, да имат завършено техническо образование и минимум 3 години опит в поддръжката на технически съоръжения за предоставяне на интернет услуга.3.Участниците трябва да опишат и докажат предоставянето на 24- часова поддръжка на услугата и сървърите на място в базите, на активното оборудване и на използвания софтуер. В Техническото предложение, всеки участник трябва да опише подробно начина на предоставяне на интернет до структурните звена, организация на работа на персонала по поддръжката и организация на реагиране в случай на възникнал проблем при предоставяне на услугата.4.Участниците да притежават най-малко 2 независими оптични връзки от гледна точка на резервираност до гр.Ст.Загора.5.Във връзка с изискванията и целите за сигурност на мрежовите услуги, участникът трябва да разполага със сертификат ISO 27001 или еквивалентен за внедрена и сертифицирана система за управление на информационна сигурност, приложена за Разработка на специализирани софтуерни продукти за мрежова сигурност.6.В поръчката могат да участват само регистрирани в RIPE-NCC база данни локални интернет регистратори (LIR) към датата на подаване на офертите, притежаващи ресурс от минимум 1024 (IPv4 Provider Assigned) адреса, видно от регистъра на RIPE - NCC (http://ftp.ripe.net/ripe/stats/membership/alloclist.txt).Срокът за валидност на офертите следва да бъде не по – малко от 90 кал.дни, считано от датата на тяхното подаване.Офертите се подават в запечатан и непрозрачен плик от участника лично или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба в стая 335 /Деловодство/ на Тракийски университет гр. Стара Загора в срок до 16.00ч. на 26.04.2016г.Разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия на 27.04.2016г., от 14.00ч. в Заседателна зала Ректорат, Тракийски университет гр. Ст.Загора, Студентски град.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

„К1 Предложена цена” – На оценка от комисията подлежи общата предложена цена за изпълнение на услугата без ДДС, включваща: цената на услугата за 12 месеца без ДДС и еднократната сума за предоставяне на услугата без ДДС. Показателят "предложена цена" е с относително тегло в комплексната оценка - 50. Точките на съответния участник се определят по следната формула: К1 = (С min / C n) * 50, където С min - най-ниската предложена цена, C n - цената на съответния участник, 50 - относителното тегло на показателя К2 = (Su min / Su n) * 30, където Su min – най-краткия предложен срок от всички участници, Su n – срока предложен от оценявания участник, 30 – тежестта на показателя в комплексната оценка 3. „К3 срок за отстраняване на проблем, след неговото диагностиране” - Тежестта на показателя е 20. Посочва се в часове. К3 = (S min / S n) * 20, където, Smin – най-краткия предложен срок от всички участници, Sn – срока предложен от оценявания участник, 20 – тежестта на показателя в комплексната оценка. Комплексната оценка KO се получава като сбор от получените индивидуални оценки К1 + К2 + К3 на всеки отделен участник. Максималната оценка, която може да получи отделен участник е 100 т.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

26/04/2016 16:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Съдържанието на офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от негово упълномощено лице или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. На плик с офертата задължително се изписва: - предмета на обществената поръчка; - името на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. Представената оферта трябва да съдържа: 1. Съпроводително писмо и списък на документите (обр. № 1).2. Представяне на участника, административни сведения (обр. № 2).Представянето на участника съдържа данни за лицето, което прави предложението – посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на обществената поръчка и декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б "е"), т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗОП (обр. № 3).В Представяне на участника, се посочва информация за регистрация на участника в RIPE-NCC база данни локални интернет регистратори (LIR) към датата на подаване на офертите, притежаващи ресурс от минимум 1024 (IPv4 Provider Assigned) адреса, видно от регистъра на RIPE – NCC.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника за участие в настоящата обществена поръчка.4. Списък-декларация по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на услугите (обр.№ 4), които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга. Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.5. Списък-декларация на персонала, ангажиран с изпълнението на обществената поръчка – обр.№ 5.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП - обр. № 6.7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП, ако участникът предвижда използване на подизпълнител – обр. № 7.8. Декларация от подизпълнител – обр.№ 8.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане условията на проекта на договор - обр.№ 9.10. Декларация по чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДР - обр.№ 10. 11. Техническо предложение - обр.№ 11.12. Ценово предложение - обр.№ 12. Цялостната информация по обществената поръчка може да се намери на официалната интернет-страницата на Тракийски университет, в главно меню „профил на купувача” на следния адрес: http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20150817sbKO276510

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

26/04/2016