BG-София

ПУБЛИЧНА ПОКАНА


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, гр. София, ул. Ген. Й. В. Гурко № 5, За: Дамян Войновски, Мариана Китова, Стоил Нацев, Република България 1000, София, Тел.: 02 9308810; 02 9308818; 02 9308880, E-mail: avto_a@rta.government.bg, Факс: 02 9818115

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.rta.government.bg.

Адрес на профила на купувача: http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=obshtestveni_poruchki.


ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:

Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”= Поръчката е за избор на доставчик на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за ниско напрежение (НН 0,4kV) с място на изпълнение 19 бр. обекта на Изпълнителна агенция „Автомобилна Администрация” (ИААА), посочени в Таблица 1 от документацията към публичната покана.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):

09310000

Описание:

Електрическа енергия


КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Обекти на ИААА, присъединени към мрежа НН - 19 бр. (21 бр. измервателни точки) - с обща консумация за 12 месеца (от м. октомври 2014 г. – м. септември 2015 г) - 683,106 MWh. Прогнозното количество електрическа енергия, което ще се доставя за срока по договора е определено на база консумираната електрическа енергия през последните 12 месеца. Прогнозното количество електрическа енергия не ангажира възложителя да го потреби, като доставчика се задължава да достави нужното количество електроенергия за денонощие, за месец и за целия период на договора.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:

60000 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Територията на Република България

NUTS:

BG

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

1. Участникът трябва да притежава лицензия за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). 2. Участникът трябва да има изградена система за мониторинг на измервателна точка, достъпна за Възложителя – on line. 3. Участникът трябва да гарантира непрекъснатост на доставките на електрическа енергия и да разполага с възможности за доставка на цялото количество електроенергия в необходимите срокове и с необходимото качество; 4. Участникът трябва да има сертификат за внедрена система за управление на качеството, отговаряща на изискванията на стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника. 5. Доставената електроенергия трябва да отговаря на показателите за качество според Българския държавен стандарт, който е хармонизиран със стандартите на Европейския съюз. Техническото качество на доставената електроенергия да бъде според актуалните в страната стандарти и нормативи, а именно за ниско напрежение 380V, 50 Hz. 6. Участникът трябва да има сключен поне един договор за покупка от производител на електрическа енергия, регистриран и извършващ дейност в Република България. 7. Изпълнението на поръчката да бъде в съответствие с изискванията на действащите в Република България стандарти и клаузите на подписания между страните договор. 8. Поради спецификата и естеството на работа на възложителя се изисква предложената от всеки участник цена, да включва единна цена на доставка на активна електрическа енергия (без ДДС), с включени разходи за балансиране.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Най-ниска цена

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:


СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

27/04/2016 17:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:

НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Офертите ще бъдат отворени на заседание на назначената от възложителя комисия, което ще се проведе на 28 април 2016 г. от 10.30 часа в сградата на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в гр. София, ул. „Ген. Й. В. Гурко” № 5. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.Възложителят може да отстрани участник, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията към поръчката. Пликът с офертата трябва да съдържа: 1. Представяне на участника, по образец 1 от документацията, в оригинал; 2. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал или заверено копие; 3. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) – заверено копие; 4. Валидна/и лицензия/и за дейността „търговия с електрическа енергия”, включително за дейността „координатор на стандартна балансираща група”, издадена от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) – заверено/и копие/я; 5. Копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват: „Търговия с електрическа енергия и координатор на стандартна балансираща група” на участника; 6. Декларация за броя на членовете в балансиращата група – оригинал, свободен текст; 7. Декларация за сключен поне един договор за покупка от производител на електрическа енергия, регистриран и извършващ дейност в Република България – оригинал, свободен текст; 8. Техническо предложение за изпълнение – по образец 2 от документацията за участие, в оригинал. 9. Ценово предложение, по образец 3 от документацията за участие, в оригинал; Публичната покана, както и документацията за участие са публикувани на интеренет страницата на агенциятав в "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:

27/04/2016